Homepage > Knižnica > Sociálna klíma

Sociálna klíma

Ako vytvoriť sociálne silné vzdelávacie prostredie?

Ako podporiť dosiahnutie osobného maxima u detí aj pedagógov?

Ako vytvárať vzťahy v triede, v skupine?

Dominantnou charakteristikou inovačnej školy 21. storočia je vytváranie podnetného a podporujúceho prostredia pre žiakov aj pracovníkov školy a budovanie spoločenstva založeného na spolupatričnosti.

Školské prostredie, ktoré žiaci vnímajú ako nepriateľské alebo až ohrozujúce (napr. šikanovanie, strach zo skúšania), blokuje učenie a rozvoj. Naopak, pozitívne prostredie, v ktorom prevláda záujem a pocit spolupatričnosti, podnecuje aktivitu a učenie, ako aj preberanie zodpovednosti za svoje vlastné učenie. Akýkoľvek kvalitný vzdelávací program, moderné metódy a vyučovacie stratégie nie sú dostačujúce, keď súčasne nepracujeme na sociálne silnom vzdelávacom prostredí, na pozitívnej klíme.

Pre pozitívnu klímu školy sú dôležité prvky:

  • vytváranie vzťahov, spoločenstva, podporujúceho prostredia,

  • rešpektovanie rôznorodosti,

  • orientácia na kooperatívne riešenie problémov,

  • využívanie reflexie a sebareflexie,

  • oceňovanie pokroku.

Sebareflexia klima školy

Zoznam zdrojov:

Sociálna klíma školy

Meranie sociálnej klímy školy

Prostriedky vytvárania sociálnej klímy

Osobné a sociálne kompetencie

Pravidlá školy a triedy

Celoživotné pravidlá

Životné zručnosti

Riadenie školy a sociálna klíma

Zoznam zdrojov

design © Kolovratok