Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Životné zručnosti

Životné zručnosti

Vo Vysoko efektívnom učení/ITV sa životné zručnosti definujú ako osobné a sociálne vlastnosti či spôsobilosti, ktoré podporujú dosiahnutie najlepšieho osobného výkonu.

Používajú sa počas vyučovania, v mimovyučovacej aj mimoškolskej činnosti a sú súčasťou komplexného výchovno-vzdelávacieho programu. Zvyšujú školskú úspešnosť žiakov tým, že im poskytujú nástroje, aby mohli podávať najlepší osobný výkon. Výrazne ovplyvňujú aj kvalitu vzťahov v triede. Zoznam životných zručností je otvorený a je možné pružne ho modifikovať. Učitelia si z neho vyberajú kompetencie, na ktorých chcú so žiakmi pracovať ( ročne najviac 4-5 sociálnych zručností). K zoznamu existujú aj piktogramy, ktoré sú v triede umiestnené na viditeľnom mieste, alebo ich žiaci majú aj v zošite, vo forme kalendára a podobne. Najčastejšie sa ako prvé spolu s pravidlami spolužitia zavádzajú priateľstvo, starostlivosť, sebadôvera, spolupráca, zodpovednosť. Zoznam má zatiaľ 19 položiek, ktoré je možné rôzne usporiadať. So zoznamom je možné pracovať aj bez používania celého programu, existuje na to prepracovaný metodický postup (Kovaliková, Olsenová, 1998). Ide o tieto sociálne zručnosti a vlastnosti:

 1. sebadôvera (hrdosť) – byť presvedčený, že dokážem niečo zmysluplné urobiť – „Som schopný, mám na to.“
 2. integrita–  byť poctivý, úprimný a mať morálne pravidlá – „Stojím si za slovom.“, „Neklamem.“
 3. zdravý rozum – hľadať správne rozhodnutia, mať schopnosť vybrať to najlepšie z viacerých alternatív – „Dokážem si vybrať tak, aby to bolo pre mňa aj pre ostatných čo najlepšie.“
 4. zmysel pre humor – rád sa smiať a byť vtipný bez zraňovania druhých – „Rád sa bavím a smejem, ale nie na úkor druhých.“
 5. zodpovednosť – byť zodpovedný a dôveryhodný – „Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Spravím, čo som sľúbil. Môžeš so mnou počítať.“
 6. zvedavosť – rád sa niečo nové dozvedieť, mať radosť z poznávania vecí – „Ako to vlastne je? Ako to funguje? Prečo je to tak? Môžeš mi o tom povedať viac?“
 7. starostlivosť – mať ohľad na iných – „Záleží mi na tebe, na tom čo chceš a ako sa cítiš.“
 8. priateľstvo – vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a starostlivosti – „Môže sa na mňa spoľahnúť, keď bude potrebovať, pomôžem mu, ako len budem môcť.“
 9. starostlivosť – všímať si, čo potrebujú iní ľudia a vedieť im poskytnúť pomoc „Môžem ti nejako pomôcť?“
 10. spolupráca – dokázať pracovať spoločne s inými – „Viem spoločne s ďalšími niečo urobiť.“
 11. participácia – chcieť sa zúčastňovať na dianí okolo seba a byť ochotný pracovať – „Rád sa na tom zúčastním a niečo urobím.“
 12. riešenie problémov – vedieť odhadnúť, čo dokážem a potom to použiť – „Dokážem vyriešiť problém sám a ak na to nestačím, viem vyhľadať pomoc iných.“
 13. iniciatíva – vedieť urobiť prvý krok – „Dokážem začať. Urobím to teraz.
 14. trpezlivosť – vedieť počkať, ak je treba, vedieť vytrvať pri určitej činnosti, ak vyžaduje čas – „Dokážem počkať, dokážem dlhšie pracovať.“
 15. snaha – vedieť usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a čo najlepšie dokážem – „Viem podať svoj najlepší výkon.“
 16. vytrvalosť – vedieť dokončiť, čo som začal – „Dokážem vytrvať vo svojej práci, až kým nie je dokončená.“
 17. organizácia – vedieť si veci naplánovať, usporiadať a realizovať – „Premyslím si, čo budem robiť a potom to spravím.“
 18. flexibilita – mať schopnosť meniť plány podľa potreby – „Viem nájsť nové, lepšie riešenie v zmenenej situácii.
 19. akceptácia – prijímať odlišnosti. – „Inakosť neposudzujem ako lepšiu či horšiu. Každý sme orginálny, môžeme sa navzájom obohatiť.“

Čo sú životné zručnosti

Ako pracovať so životnými zručnosťami

Model 4H

Priateľstvo

Zodpovednosť

Iniciatíva

Trpezlivosť

Spolupráca

Riešenie problémov

Zavádzanie ŽZ zodpovednosť

Upevňovanie ŽZ - Okruhový piatok

Piktogramy životných zručností

 

design © Kolovratok