Homepage > Knižnica > Kurikulum > Kľúčové učivo
testselector

Kľúčové učivo

Jadrom odovzdávania, prípadne opakovania učiva je kľúčové učivo. Už v 50-tych – 60-tych rokoch sa O. Chlup zaoberal rozpracovávaním problematiky teórie základného učiva. Vychádzal z kritiky neprimerane predimenzovaného obsahu,  ktorý nerozvíja schopnosti žiakov. Základné učivo chápal ako usporiadanú sústavu poznatkov vedúcich žiakov nielen k vedomostiam, ale aj k činnostiam a rozvoju myslenia. Podobne učivo chápu aj iní pedagógovia, napr. M. Cipro, J. Skalková, E. Stračár. U všetkých vystupuje do popredia jeho inštrumentálna funkcia. Cipro takéto učivo nazýva kľúčovým učivom. Kľúčové učivo predstavuje tú časť učiva, ktoré chceme naučiť všetkých žiakov a je základom výkladu učiteľa. Rozoznávame 3 druhy kľúčového učiva – pojmové, vedomostné a zručnostné (podľa S. Kovalikovej, 1998). Uvádzame príklady formulovania kľúčového učiva z praxe v rámci projektu o živočíchoch.

 

Pojmové kľúčové učivo (PKU) vyjadruje dôležité pojmy a generalizácie (zovšeobecnenia), ktoré sa dajú aplikovať vo viacerých situáciách  a na základe ktorých  sa dá predpokladať ich ďalší priebeh a vývoj.

PKU má širšie využitie nielen pre jedno učivo, ale aj pre viac súvisiacich učív, tematickú časť alebo pre učivá viacerých predmetov, ktoré sa integrujú. Jedno pojmové kľúčové učivo sa vzťahuje k viacerým vedomostným kľúčovým učivám.

Príklad pojmového kľúčového učiva pre tematickú časť živočíchy

V súvislosti s použitou vzorovou schémou forma a funkcia

„Vonkajšie znaky živočíchov a rastlín sú veľmi rôznorodé. Predstavujú určujúci faktor spôsobu ich života a napĺňania životných potrieb. Podobne rôznorodé sú znaky a vlastnosti neživých prírodnín. Predurčujú zmeny, ktoré na nich môžu nastať vplyvom prostredia a tiež spôsob ich využitia. Medzi živočíchmi a ich životným prostredím existujú vzájomné súvislosti a závislosti.

 

Vedomostné kľúčové učivo  (VKU) poskytuje špecifické zmysluplné informácie, založené viac na pojmoch a zovšeobecneniach ako na izolovaných faktoch, ktoré sú vytrhnuté z celku.

VKU je tým lepšie, čím je menej faktografické  a viac pojmové. Je to podstatné jadro vedomostí a zručností, čo má žiak vedieť a byť schopný využívať.

Príklad vedomostného kľúčového učiva pre tematickú časť živočíchy

1. Živočíchy prijímajú rôzne druhy potravy. Závisí to od ich veľkosti, typu zažívacieho ústrojenstva a miesta výskytu. Všetkých živočíchov spája závislosť od typu potravy. Hovoríme tomu potravinový reťazec.

2. Kolobeh potravy sa začína vytvorením živín v zelených rastlinách, ktorými sa živia bylinožravce. Tie ďalej predstavujú potravu pre mäsožravce. Baktérie a huby rozkladajú mŕtvoly a výlučky zvierat a tak dodávajú rastlinám živiny. Reťazec sa uzatvára do kruhu.

 

Zručnostné kľúčové učivo (ZKU) predstavuje schopnosti, spôsobilosti (kompetencie) a zručnosti, ktoré žiaci majú získať, aby mohli zvládnuť pojmové a vedomostné učivo.

ZKU si väčšinou vyberajú učitelia podľa toho, ktoré predmety chcú integrovať. V tomto prípade ide o integrovanie slovenského jazyka s prírodovedou. Na téme z prírodovedy sa budú precvičovať slovesá.

Príklad  zručnostného kľúčového učiva zo slovenského jazyka (slovesá)

Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a veci robia, alebo čo sa s nimi deje. Pýtame sa na ne otázkou: „Čo robí?“ „Čo sa s ním deje?“ Slovesá môžu byť vyjadrené v rozličných tvaroch.

application/pdf  Ukážka kúčového učiva v téme hluk

Upravené podľa:
BAGALOVÁ, Ľ.: 2008. Kurikulum, In PIOVARČIOVÁ, T. A KOL.: Škola ako otvorená učiaca sa organizácia, NDS, ASK.

design © Kolovratok