Homepage > Knižnica > Kurikulum > Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu
testselector

Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu

Zborník príspevkov z konferencie a tvorivých dielní - Výchova a vzdelávanie pre 21. st. na Slovensku, Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu približuje metodické postupy zavádzania jednotlivých úrovní VEU (najmä 2. a 3., pozri  Postupnosť zavádzania VEU v triede) a stáva sa tak zdrojom inšpirácií pre prácu v triedach. Obsahuje tiež pedagogické podnety z tvorivých dielní učiteľov, ktorí sa zaoberajú inými alternatívami. V príspevkoch sa väčšinou prelínajú a dopĺňajú dva prístupy - pohľad učiteľa, aplikujúceho teóriu VEU v praxi školskej triedy, a pohľad trénera VEU, opisujúci proces facilitovania učenia.

ÚVOD - OSLAVA UČENIA S UČITEĽMI
ITV V PODMIENKACH HUMANIZÁCIE A DEMOKRATIZÁCIE

I. KAPITOLA ŠIRŠIE SÚVISLOSTI ITV A VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍCH PRÍSTUPOV
PODOBY ZMYSLUPLNÉHO UČENIA V MODELOCH ALTERNATÍVNYCH ŠKÔL

1.1 HUMANISTICKÁ VÝCHOVA
1.2 PRÁCA UČITEĽA S TEMPERAMENTAMI
1.3 ČO ROBIA S DEŤMI POCHVALY, ODMENY, TRESTY?
1.4 PRÍPRAVA ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA I. STUPŇA ZŠ K NETRADIČNÉMU SPÔSOBU VYUČOVANIA - TVORIVÁ DIELŇA
1.5 KOOPERATÍVNE UČENIE
1.6 NIEKTORÉ NOVÉ OBLASTI PRE ITV A PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
1.7 TVORIVÁ DRAMATIKA V ITV
1.8 KRESLENIE FORIEM - ROZVOJOVÉ A VÝCHOVNE IMPULZY
1.9 ZAVÁDZANIE ZRUČNOSTI „RIEŠENIE PROBLÉMOV"
Ako som riešil problémy

II. KAPITOLA SPOLUPRÁCA S RODIČMI
2.1 OSLAVA UČENIA S RODIČMI
2.2 AHOJ! SOBOTA PLNÁ NÁPADOV
2.3 PROJEKTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY PRE I. STUPEŇ. ZŠ
2.4 RODINNÉ NEDELE
2.5 POPOLUDNIE S VIANOCAMI

III. KAPITOLA CELOŠKOLSKÉ A ROČNÍKOVÉ PROJEKTY
3.1 TVORIVÁ DIELŇA - PROJEKTUJEM, PROJEKTUJEŠ ...
3.2 ITV V ŠKOLE PODPORUJÚCEJ ZDRAVIE - MODELOVÉ DNI ZDRAVIA
3.3 HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE NA SLOVENSKU
3.4 ROZPRÁVKOVÝ MUZIK NEPOSLUŠNÉ VAJCE, ALEBO AKO MOŽNO VYTVORIŤ MUZIKÁL
3.5 ŽIJEME VO SVETE PLNOM ZVUKOV A CHCEME BYŤ V HARMÓNII S NÍM

IV. KAPITOLA INŠPIRÁCIE ITV PRE 1. A 2. ROČNÍK ZŠ
4.1 „AJ JA ROZDÁVAM RADOSŤ".
4.2 ROKOM, MAŤKOVÝM A KLINČEKOVÝM KROKOM
4.3 VIDEOUKÁŽKA INTEGROVANÝCH BLOKOV NA 1. STUPNI ZŠ - 1. ROČNÍK
4.4 ZBER ÚRODY - KOMENTOVANÝ INTEGROVANÝ BLOK
4.5 TAJUPLNÁ VÝPRAVA DO KRÁĽOVSTVA ČASU S MACKOM PUSÍKOM
4.6 DOMÁCE ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ
4.7 VEVERIČKA UMKA SPOZNÁVA KRÁĽA ČASU
4.8 DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?
4.9 ODKIAĽ SI PRIŠIEL?
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - projekt spolupráce s rodičmi
4.10 STAVBÁRSKY LEGO - DEŇ
Využitie učebnej pomôcky Hravá matematika a Lego Dacta v 2. ročníku.
4.11 ŠLABIKÁR PRE POKROČILÝCH
Celotriedny projekt pre 2. ročník
4.12 CELOROČNÝ PLÁN V 2. ROČNÍKU
4.13 STROMY - MODELOVÝ BLOK ITV V 2. ROČNÍKU
4.14 ZVEDAVKOVA PRVOUKA PRE PRVÝ ROČNÍK ZŠ

V. KAPITOLA INŠPIRÁCIE ITV PRE 3. A 4. ROČNÍK ZŠ
5.1 TAJOMSTVÁ VODY
5.2 TREBA NÁM CHRÁNIŤ PRÍRODU?
5.3 UČÍM SA, UČÍM TEBA A SPOLU SA UČÍME
5.4 PRÍRODA OKOLO NÁS AKO JU NEPOZNÁME
5.5 TÝŽDEŇ SO VČIELKOU MAJOU
5.6 DOKÁŽEME TO, PRETOŽE SI MYSLÍME, ŽE TO DOKÁŽEME
5.7 V RYBNÍKU - INTEGROVANÝ BLOK PRE 4. ROČNÍK
5.8 SLOVANSKÝ DEŇ
5.9 SLANGOVÉ SLOVÁ V 4. ROČNÍKU
5.10 PRAVEKÝ ŠTVRTOK

VI. KAPITOLA INŠPIRÁCIE ITV PRE II. STUPEŇ ZŠ
6.1 CESTUJEME ZA POZNANÍM
6.2 CESTA SNOV
6.3 KRAJINNÁ ROZMANITOSŤ VZBUDZUJE ZVEDAVOSŤ AJ KRÁSU ALEBO PREMENY
6.4 NÁŠ ZAČIATOK - SLOVANIA, AVARI, SAMOVA RÍŠA
6.5 BRATISLAVA - HLAVNÉ A KORUNOVAČNÉ MESTO
6.6 NA ZAČIATKU JE VŽDY NÁPAD - A VÝSLEDKOM MÔŽE BYŤ AJ „PERPETUM MOBILE"
6.7 PREBÚDZANIE SYNERGIE DEDINY
6.8 OD PIESNE K TANCU - HUDOBNÁ VÝCHOVA S PRVKAMI DRAMATICKEJ A POHYBOVEJ VÝCHOVY, 6. ROČNÍK

METODICKÁ PRÍLOHA POSTUP TVORENIA KĽÚČOVÉHO UČIVA A APLIKAČNÝCH ÚLOH
Asociácia S. Kovalikovej VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE NA SLOVENSKU
ZÁVERY KONFERENCIE ITV
ZDRUŽENIE NA PODPORU ALTERNATÍVNYCH PROGRAMOV VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
DEKLARÁCIA O SLOBODE A ZODPOVEDNOSTI VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V SR - VYDANÁ ZDRUŽENÍM NA PODPORU ALTERNATÍVNYCH PROGRAMOV VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu

 

design © Kolovratok