Homepage > Knižnica > Kurikulum > Pomáhajúce postupy
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Pomáhajúce postupy

Dobrý začiatok – dobrý koniec

 

Najmä prvé dva mesiace školského roku sú mimoriadne dôležité na vytvorenie pravidiel, kritérií a vzorov triedneho spolužitia. Je to čas intenzívnej práce s pravidlami života v triede a v skupine vytváraním a nacvičovaním postupov na opakujúce sa činnosti, zavádzanie a rozvoj životných zručností. Uvádzame niekoľko nápadov na obohatenie palety nástrojov pozitívneho riadenia triedy, skupiny.

Pomáhajúce postupy

V triede Vysoko efektívneho učenia vytvárame prostredie dôvery a úcty, základ pre efektívne učenie. Pri tom sa často stretávame s nevhodným rušivým správaním žiakov. Podľa humanisticky orientovaných psychológov je takáto neprispôsobivosť hlavne dôsledkom strachu z neúspechu a odmietnutia. Tieto situácie žiaci riešia stiahnutím sa do seba alebo narúšaním vyučovania. Sústredenou prácou na vytvorení pozitívnej klímy v triede, v skupine, sa snažíme, aby podporujúce prostredie (základný predpoklad vytvorenia deťom priateľskej triedy) cítili všetci žiaci. Jedným zo silných nástrojov jeho tvorby sú postupy pre opakujúce sa činnosti. Ide vlastne o recepty na úspešné zvládnutie denného života triedy.

Kedy ich môžeme použiť?

Príklady:

Pri príchode do triedy, pri príchode na komunitu (stretnutie, učenie v kruhu), počas komunity, v oddychovom kútiku, keď príde do triedy návšteva,  pri skupinovej práci, počas prestávky, v jedálni, pri nákupe v školskom bufete, pri spracovaní laboratórnej práce, pri vypracovaní aplikačných úlohy a pod.

Zavedenie postupov potrebuje čas a sústredenú pozornosť

Napísané postupy na plagáte bývajú vyvesené na stene v triede, alebo sa vyberajú, premietajú bezprostredne pred činnosťou. Jednotlivé kroky postupu formulujeme pozitívne, konkrétne, krátko a jasne. Postupy možno vytvárať spolu s deťmi. Každé dieťa si môže vyrobiť vlastnú knihu používaných postupov. Písaný text v postupoch kombinujeme s obrázkami. Pre malé deti vytvárame obrázkové postupy. Osvedčilo sa používať staré nástenné kalendáre, kde máme na jednotlivých listoch zapísané najpoužívanejšie postupy, sadu postupov ako PowerPoint prezentáciu (ppt) a môžeme využívať aj ich kombináciu.

S deťmi nový postup podrobne preberieme krok za krokom. Názorne predvádzame, ako to vyzerá, keď je správne urobený každý krok. Pritom používame cielenú reč (slovník) na životné zručnosti (životné zručnosti), ktoré sú potrebné na jeho úspešné zvládnutie. Deti by mali vedieť, prečo je potrebné vykonať jednotlivé kroky.

Pre účinnosť postupu je dôležité poskytovať deťom spätnú väzbu, podporovať ich sebareflexiu, uskutočňovať triednu reflexiu. Učiteľ alebo dieťa číta kroky postupu. Splnenie kroku označujeme, napríklad, prilepením symbolu. Je zaujímavé sledovať zlepšovanie sa, pribúdanie značiek počas týždňa u jednotlivcov alebo v celej skupine či triede. Môžeme tiež použiť vyčíslenie úspešnosti zvládnutia postupov. Koľko krokov postupu som úspešne vykonal/a v percentách?

Pri vyhodnocovaní upriamujeme pozornosť na to, čo deti robia dobre. Čo si urobil dobre, označ si hviezdičkou. Ako ti to pomohlo pri učení, pri práci v skupine? Kto v tvojej skupine dodržiaval postup, v čom vám to pomohlo?

Stanovíme si tiež kroky, v ktorých sa deti potrebujú zlepšiť. Podčiarkni si, čo musíš ešte trénovať. Ako to môžeš urobiť inak? Čo na to potrebuješ? Kto ti v tom môže pomôcť?

Problémové situácie nám potom často pomôže vyriešiť jednoduchá otázka:

Dodržal si postup? Robíš to podľa dohodnutého postupu? Inokedy stačí gesto smerom k vyvesenému postupu. Môžeme tiež poslať dieťa, aby samé zistilo, čo malo robiť inak, ktoré správanie treba zmeniť?

Postupy, ktoré deti stopercentne zvládli, už nepotrebujeme mať v triede vyvesené.

Príklady používaných postupov
I. Postup pri príchode

Dobrý deň! Vítaj! 

Stíš svoj hlas a vstúp.          

Priprav si pomôcky na hodinu.!

Odlož si tašku pod vešiak.,

Posaď sa do kruhu komunity.

Prezri si program hodiny.

Porozmýšľaj, čo príjemné si zažil.
 

II. Postup v oddychovom kútiku

Otázky na zamyslenie:

 • Ako sa teraz cítim?
 • Prečo?
 • Viem odpustiť sebe aj iným?
 • Dokážem sa vrátiť ku kamarátom a pracovať s nimi?
 • Chýbaš nám, čakáme ťa.

III. Postup, keď príde do triedy návšteva

 • Používam životné zručnosti a celoživotné pravidlá.
 • Mimoriadnu pozornosť venujem aktívnemu počúvaniu a nezhadzovaniu.
 • Zostanem sedieť na svojom mieste.
 • Venujem celú svoju pozornosť tomu, kto hovorí.
 • Pamätám si svoju otázku, kým ma návšteva o ňu nepožiada.
 • Sledujem postup pre triednu diskusiu.

IV. Postup pre triednu diskusiu

 • Používaj životné zručnosti a pravidlá.
 • Mimoriadnu pozornosť venuj aktívnemu počúvaniu a nezhadzovaniu.
 • Zdvihni svoju ruku, keď chceš vysloviť svoj názor.
 • Hovor hlasno a jasne.
 • Hovorí len jeden.
 • Sleduj postup pre návštevu.

V. Rozhovor v dvojici

(Myslíme, rozprávame, zdieľame)

 • Používaj primeraný hlas.
 • Zopakuj otázku partnera.
 • Odpovedaj.
 • Používaj zručnosti a pravidlá.
 • Ak zaznie zvukový signál, ostáva vám ešte jedna minúta.
 • Keď zaznie zvukový signál druhý raz, nasleduje aktívne počúvanie.
 • S odpoveďami sa podelíme v celej skupine.

VI. Postup pri ústnej prezentácii

Individuálna prezentácia

 • Majte na mysli tvorivosť, užitočnosť, emotívnosť, nečítajte.
 • Prezentácia trvá 2 až 3 minúty.
 • Ohláste aspoň dva dni vopred svoju prezentáciu.

Skupinová prezentácia

 • Pamätajte na tvorivosť, užitočnosť, emotívnosť, nečítajte.
 • Dodržujte limit pre vašu prezentáciu vo vyhradenom čase.
 • Zapíšte sa na prezentáciu týždeň vopred a pripravte sa na rezervovaný deň

(ak vám niektorý člen chýba, napriek tomu prezentujte).


   

Príklad obrázkového postupu na aktívne počúvanie v prvej triede ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda, Z.Trojčáková


VII. Postup pri príchode do triedy

 

VIII. Postup na komunite

           

Postup pri riešení problémov na prvom stupni ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda, Z.Trojčáková

 

Spracovali: T. Piovarčiová, S. Weiszová, M. Wood, Ľ. Babalová

design © Kolovratok