Homepage > Knižnica > Kurikulum > Príklady integrácie kurikula I. stupeň

Príklady integrácie kurikula I. stupeň

Tematický projekt

Predstavuje jednotku obsahu vzdelávania, ktorá je venovaná aktuálnej téme v nadpredmetových súvislostiach a v časových úsekoch podľa aktuálnych podmienok a potrieb školskej triedy a školy.

Tematická integrácia sa realizuje formou rôzne dlhých tematických projektov. Z hľadiska časového rozsahu tematickej integrácie rozoznávame nasledujúce formy projektov:

·         integrovaný tematický blok,

·         tematický deň,

·         týždenné tematické vyučovanie,

·         mesačné tematické vyučovanie,

·         dlhodobý projekt (v trvaní niekoľko týždňov alebo mesiacov),

·         polročný projekt,

·         celoročná téma (s dvoj – trojmesačnými podtémami).

Tematické projekty môžu uskutočňovať školské triedy i celé školy. Z hľadiska zapojenia tried rozdeľujeme projekty takto:

triedne,

medzitriedne,

ročníkové,

medziročníkové,

celoškolské.

časový rozsah/zapojenie tried

integrovaný
blok

tematický týždeň

tematický mesiac

dlhodobý
projekt

polročný

celoročný

triedny

 

 

 

 

 

 

medzitriedny

 

 

 

 

 

 

ročníkový

 

 

 

 

 

 

medziročníkový

 

 

 

 

 

 

celoškolský

 

 

 

 

 

 

Tematický projekt zahrňuje učivo viacerých učebných predmetov, integruje v sebe získavanie poznatkov, nadobúdanie a uplatňovanie intelektuálnych, pracovných a sociálnych zručností. Je ukončený výstupmi, ktoré sa prezentujú a hodnotia v triednom kolektíve. Rozvíja aj nadpredmetové kľúčové spôsobilosti (kompetencie) žiakov.

Prezentácia: Farby_v_našom_živote_integrovaný_blok

Prezentácia: Mikuláš Galanda_Pieseň_Integrovaný_blok

design © Kolovratok