Homepage > Knižnica > Kurikulum > Profilácia školy prostredníctvom tvorby školského kurikula
testselector

Profilácia školy prostredníctvom tvorby školského kurikula

V rámci vypracovanej stratégie rozvoja škola v konštitutívnej fáze vypracováva školský vzdelávací program, ktorý by mal čo najviac niesť črty kurikula budúcnosti. Vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ako najvyššieho kurikulárneho dokumentu. ŠVP tvorí prvú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu, podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je výchova a vzdelávanie založené. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kľúčové kompetencie (spôsobilosti) ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti žiakov a stanovuje rámcový obsah edukácie. Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu - kurikulárneho dokumentu špecifického pre obsah výchovy a vzdelávania s ohľadom na lokálne podmienky školy. ŠVP zavádza aj prierezové tematiky, ktoré reflektujú problémy súčasného sveta a ako povinná súčasť vzdelávania sa môžu uskutočňovať prostredníctvom rôznych organizačných foriem.

Voliteľný obsah vzdelávania v učebnom pláne školského stupňa využíva škola na svoju profiláciu, aby vyšla v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Pri tvorbe kurikula v rámci školského vzdelávacieho programu škola môže využiť disponibilný počet hodín na:

  • zavedenie experimentálne overených inovačných edukačných programov alebo ich prvkov (metód, foriem) do praxe,
  • zavedenie predmetu, ktorý si vytvorí škola, pripraví a odsúhlasí pedagogickou radou jeho obsah, (napríklad kooperatívne riešenie konfliktov, osobná a sociálna výchova, celoročný projekt na rôzne témy - ako napríklad celoročná téma Rozvíjam svoje životné zručnosti, Ostrovy poznania, Tajomstvá ulíc nielen bratislavských a pod.),
  • zavedenie predmetu, ktorý si škola vyberie z ponuky ďalších voliteľných predmetov,
  • zavedenie predmetu, ktorého obsah rozširuje už existujúci predmet v Štátnom vzdelávacom programe, (napríklad na používanie interaktívnych metód v jednotlivých predmetoch, ako je tvorba a práca na projektoch, skúmanie a objavovanie vlastnou činnosťou žiakov, skupinová práca).
design © Kolovratok