Homepage > Knižnica > Kurikulum > Ukážky celoročných tém

Ukážky celoročných tém

Tematický projekt a celoročná téma sú najčastejšími formami efektívnej vnútropredmetovej a medzipredmetovej integrácie.

Je typickým znakom modelu integrovaného tematického vyučovania. Predstavuje prepojenie učiva z rôznych učebných predmetov, prípadne jedného predmetu na základe spoločnej nosnej idey. Celoročná téma umožňuje ucelené spoznávanie sveta v súvislostiach. Predstavuje akýsi scenár hry, obsahovo-organizačnú štruktúru, ktorú učitelia plánujú, pripravujú, riadia a uskutočňujú spolu s deťmi počas roka. Deti sa stávajú výskumníkmi, objaviteľmi, hľadačmi pokladov a pod.

Ak je celoročná téma opodstatnená, veku primeraná a pre deti príťažlivá – má vplyv nielen na vzdelávanie, ale aj na vytváranie triedneho spoločenstva. Jednou z predností vyučovania pomocou celoročnej témy je systematické vedenie detí k samostatnosti pri riešení problémov a úloh, k organizácii vlastnej práce, k schopnosti použiť vedomosť či zručnosť v reálnej situácii v živote.

Celoročná téma je členená na podtémy, tematické časti, denné témy, od ktorých sa odvodzujú jednotlivé integrované učebné bloky. Tieto nadpredmetové koncepty umožňujú deťom vnímať a chápať súvislosti medzi jednotlivými javmi poznávanej reality, medzi nadobúdanými poznatkami v komplexe a v celistvosti.

čítať ďalej

Pozrite si aj celoročnú tému pre 2. ročník -  S Osmijankom cez zázračné krajiny

Pozrite si aj celoročnú tému pre 5. ročník - Celoročná téma z etickej výchovy

 

design © Kolovratok