Homepage > Knižnica > Kurikulum > Ukážky celoročných tém > Ukážky celoročných tém
testselector

Ukážky celoročných tém

Tematický projekt a celoročná téma sú najčastejšími formami efektívnej vnútropredmetovej a medzipredmetovej integrácie.

Je typickým znakom modelu integrovaného tematického vyučovania. Predstavuje prepojenie učiva z rôznych učebných predmetov, prípadne jedného predmetu na základe spoločnej nosnej idey. Celoročná téma umožňuje ucelené spoznávanie sveta v súvislostiach. Predstavuje akýsi scenár hry, obsahovo-organizačnú štruktúru, ktorú učitelia plánujú, pripravujú, riadia a uskutočňujú spolu s deťmi počas roka. Deti sa stávajú výskumníkmi, objaviteľmi, hľadačmi pokladov a pod.

Ak je celoročná téma opodstatnená, veku primeraná a pre deti príťažlivá – má vplyv nielen na vzdelávanie, ale aj na vytváranie triedneho spoločenstva. Jednou z predností vyučovania pomocou celoročnej témy je systematické vedenie detí k samostatnosti pri riešení problémov a úloh, k organizácii vlastnej práce, k schopnosti použiť vedomosť či zručnosť v reálnej situácii v živote.

 Celoročná téma je členená na podtémy, tematické časti, denné témy, od ktorých sa odvodzujú jednotlivé integrované učebné bloky. Tieto nadpredmetové koncepty umožňujú deťom vnímať a chápať súvislosti medzi jednotlivými javmi poznávanej reality, medzi nadobúdanými poznatkami v komplexe a v celistvosti.

Tematický projekt

Predstavuje jednotku obsahu vzdelávania, ktorá je venovaná aktuálnej téme v nadpredmetových súvislostiach a v časových úsekoch podľa aktuálnych podmienok a potrieb školskej triedy a školy.

Tematická integrácia sa realizuje formou rôzne dlhých tematických projektov. Z hľadiska časového rozsahu tematickej integrácie rozoznávame nasledujúce formy projektov:

  • integrovaný tematický blok,
  • tematický deň,
  • týždenné tematické vyučovanie,
  • mesačné tematické vyučovanie,
  • dlhodobý projekt (v trvaní niekoľko týždňov alebo mesiacov),
  • polročný projekt,
  • celoročná téma (s dvoj – trojmesačnými podtémami).

Tematické projekty môžu uskutočňovať školské triedy i celé školy. Z hľadiska zapojenia tried rozdeľujeme projekty takto:

triedne,
medzitriedne,
ročníkové,
medziročníkové,
celoškolské.

 

časový rozsah/zapojenie tried

integrovaný blok

tematický týždeň

tematický mesiac

dlhodobý projekt

polročný

celoročný

triedny

 

 

 

 

 

 

medzitriedny

 

 

 

 

 

 

ročníkový

 

 

 

 

 

 

medziročníkový

 

 

 

 

 

 

celoškolský

 

 

 

 

 

 

Tematický projekt zahrňuje učivo viacerých učebných predmetov, integruje v sebe získavanie poznatkov, nadobúdanie a uplatňovanie intelektuálnych, pracovných a sociálnych zručností. Je ukončený výstupmi, ktoré sa prezentujú a hodnotia v triednom kolektíve. Rozvíja aj nadpredmetové kľúčové spôsobilosti (kompetencie) žiakov.


Príklady celoročných tém a tematických projektov v VEU

Interdisciplinárny prístup a integrácia vyučovacích obsahov jednotlivých predmetov sa realizuje prostredníctvom projektov rôzneho rozsahu. Najrozsiahlejšia je tzv. celoročná téma (celoročný objavný, tvorivý projekt) s príťažlivým názvom.

Z mnohých tém na 1. stupni uvádzame - Cestujeme po Rozprávkove (Ľ. Bagalová), Poklady, kto ich nájde, kto ich objaví (T. Piovarčiová), Zmena je život a my chceme žiť (A. Weiszová), Malá bodka na planéte Zem (Ľ. Bistáková), Cesta 1000 míľ sa začína 1. krokom (J. Harčárová). Z tém pre žiakov 2. stupňa iste zaujme: Koho je to život? (T. Piovarčiová), História magistra vitae (T. Kizivatová), Naučíme sa žiť (D. Gogolová) a iné, ktoré integrujú učivo viacerých predmetov ročníka a sú autorským dielom jednotlivých učiteľov.

 Na druhom stupni je integrácia predmetov náročnejšia na spoluprácu učiteľov i organizáciu vyučovania. Realizujú sa tu najmä integrované vyučovacie bloky a týždenné projekty cez modelové projektové týždne či mesiace, napr. Otočenie vodovodným kohútikom (kolektív uč. 2. stupňa ZŠ. J. A. Komenského), Hory a mesto (D. Gogolová), celoškolský projekt Labyrint sveta a raj poznávania (Ľ. Bagalová a kol.), Kooperatívne riešenie konfliktov spojené s tréningom žiakov (T. Piovarčiová v spolupráci s PDCS) a mnohé ďalšie.

 

Pozrite si aj celoročnú tému pre 2. ročník -  S Osmijankom cez zázračné krajiny

Pozrite si aj celoročnú tému pre 5. ročník - Celoročná téma z etickej výchovy

design © Kolovratok