Homepage > Knižnica > Kurikulum > Zoznam zdrojov
testselector

Zoznam zdrojov

BAGALOVÁ, Ľ. A KOL. 1995. Metodické materiály a výber pracovných listov pre 1. ročník ZŠ. Bratislava: Faber.

BEDNAŘÍK, A. A KOL. 2004.  Životné zručnosti a ako ich rozvíjať.  Bratislava: NDS. ISBN 80-969209-2

BELZ,  H., SIEGRIST,  M. 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 80-7178 479-6 

BREZINKA, W. 1992. Ciele výchovy v súčasnosti. In Pedagogická revue 4

FISCHER, R. 1997. Učíme myslet a učit se děti. Praha: Portál. ISBN 80-7178-120-7

HELUS, Z. 2004. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.  Praha: Portál. ISBN 80-7178-888-0

Interné materiály Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. 2002. Školní didaktika. Praha: Portál. ISBN 80-7178-253-X

KOVALIKOVÁ, S., OLSENOVÁ, K.1996.Integrované tematické vyučovanie–Model. Bratislava: Faber. ISBN 80-967492-6-9

MATULČÍKOVÁ, M. 12/2005. Pri prameňoch konštruktivizmu alebo začalo sa to v laboratórnej škole Johna Deweyho. In Pán učiteľ, č. 4, ročník 1. s. 24 - 25.

PETLÁK, E. 1997. Všeobecná didaktika. In Bratislava: Iris. ISBN 80-88778-49-2

PIOVARČIOVÁ, T. 1998. "Byť tam" zmysluplné učenie. In Interné materiály ASK.

PRUCHA, J.,  WALTEROVÁ, E.,  MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník.  Praha: Portál. ISBN 80-7178-029-4 

ROSA, V., TUREK, I., ZELINA, M. 2000. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR. In  Pedagogické spektrum. č. 1/2

SLAVÍK, J. 1999. Hodnocení v současné škole.  Praha: Portál. ISBN 80-7178-262-9

TUREK, I. 2000. Kľúčové kompetencie žiakov. In Pedagogické rozhľady. č. 2 

TUREK, I. 1997.  Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MC. ISBN 80-88796-49-0

TUREK, I. 2005. Inovácie v didaktike. Príspevok k realizácii projektu Milénium vo vyučovacom procese na základných a stredných školách.  Bratislava: MPC. ISBN 80-8052-230-8

Zborník: Výchova a vzdelávanie pre 21.storočie – Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu. 1.  2001.  Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku ZŠ Komenského, Majerníkova 60, Bratislava. ISBN 80-968477-0-8 

ZELINA, M. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti.  Bratislava: Iris. ISBN 80-967013-4-7

ZELINA, M. 2004. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra.  Bratislava: SPN. ISBN 80-10-00456-1

design © Kolovratok