Homepage > Knižnica > Riadenie

Riadenie

Ako v škole rozvíjať kultúru, ktorá prispieva k inovácii?

Ako môže škola merať svoj úspech?

Ako súvisí manažment školy s jej schopnosťou  implementovať inovatívne prvky?

Ako môže škola využiť technológiu pre manažment, štúdium a komunikáciu?

Inovatívna škola podporuje dosahovanie odvážnych cieľov a vízií - osobných i spoločných, rast, participatívnosť, spoluprácu pri formovaní a inovácii procesov i postupov.

Pre jej riadenie je charakteristické, že zavádza a podporuje procesy zlepšovania a podporuje učenie - jednotlivcov, tímov, školy ako celku. Školu vníma ako živý organizmus, systém. Do jeho rozvoja zapája všetkých zúčastnených.

Ukazovatele riadenia školy 21. storočia:

 • strategické plánovanie,
 • riadenie zmeny,
 • inovačná kultúra,
 • inovatívne využitie IKT,
 • tímová práca a tímové učenie,
 • zdieľanie zodpovednosti.

Sebareflexia riadenie

Zoznam zdrojov:

O riadení

 1. Akčné plánovanie
 2. Metódy rozhodovania a stanovenia priorít
 3. Strategické plánovanie
  • Predstava želanej budúcnosti
  • Definovanie súčasného  stavu
  • Spôsoby napĺňania vízie 
  • Ciele tranformácie

Rešpektújuca komunikácia

Tvorba tímu na rozvoj školy

Tímová práca a učenie

Groupthink

Zmena - najčastejšie chyby

Zmena - skúsenosti VEU

Prípadová štúdia Riadenie zmeny

Riadenie zmeny proces

Zoznam zdrojov

Aby tí čo chcú vedeli a tí čo vedia mohli

Digitálna transformácia

 

Prezentácia: Ako_úspešne_zavádzat_zmenu_v_škole

Prezentácia: Rozvoj _kultúry_učenia

Prezentácia: Skúsenosti s_riadením_zmeny_v_škole

design © Kolovratok