Homepage > Prípadové štúdie > Štúdia Case NEX: Vyššia stredná škola Freedom Area, USA

Štúdia Case NEX: Vyššia stredná škola Freedom Area, USA

Súvislosti:

Táto štúdia pochádza z Vyššej strednej školy Freedom Area, ktorá po desaťročia vychováva študentov z vidieka a z priemyselných oblastí so zámerom vyhovieť požiadavkám lokálnej ekonomiky. Takto sú študenti pripravení obstáť v globálnej ekonomike, pričom kurikulum musí obsahovať štruktúry na prípravu študentov pre digitálnu budúcnosť. To znamená, že manažment, učiteľský zbor, rodiny a študenti musia reagovať na snahy o integráciu technológie do základného obsahu kurikula.

 

Prípadové štúdie sú „časti života“, ktoré vzdelávateľom pomáhajú rozvíjať zručnosti dôležité pre riešenie problémov. Tieto zručnosti sú potrebné na dosiahnutie úspechu študentov v dnešnom komplexnom rýchlom svete.

Model CaseNEX sa využíva na podporu hlbšieho porozumenia niektorých kľúčových otázok prepojených s procesom vzdelávacej reformy v tejto prípadovej štúdii.

Oblasti, v ktorých bola technológia a školská reforma cieľom, sú nasledovné:

-          ovládanie jazykov/gramotnosť,

-          riadenie,

-          matematika,

-          politika/právo/financovanie,

-          technológia.

 

O čom model CaseNEX je?

CaseNEX ponúka on-line metódy, ktoré sa vzťahujú na každodenné profesijné situácie pedagógov. Algoritmus prípadovej analýzy umožňuje učiteľom pristupovať k problémom s dôverou formou riešenia piatich krokov, určených na riešenie problémov so zámerom vplývať na ich rozhodovanie.

Ide o nasledovných päť krokov:

-          identifikácia problému,

-          pochopenie rôznych perspektív,

-          prepojenie vedomostí s identifikovaným problémom,

-          navrhnutie opatrení,

-          prognózovanie dôsledkov.

 

Táto metodológia sa môže využiť na workshopoch alebo v on-line prieskumoch. Štúdie demonštrujú, že učitelia, ktorí sa modelu CaseNEX zúčastňujú, sú lepší v identifikovaní problémov, v navrhovaní vzdelávacích intervencií a v hodnotení účinkov svojej výučby.

 

Niektoré otázky/diskusie, ktoré táto prípadová štúdia podnecuje:

-          Aké sú možnosti zapojenia učiteľov do jednotlivých krokov reformného procesu?

-          Ako je možné využiť technológie na rozvoj zručností 21. storočia?

-          Ako vzbudzovať u študentov sebareflexiu?

-          Ako je možné vyzdvihnúť študentov, ktorí žiadajú praktické vedomosti?

-          Ako môže prílev technológií ovplyvniť nové spôsoby hodnotenia študentovho intelektu?

 

Niektoré otázky z tejto prípadovej štúdie, ktoré podporujú hĺbkovú analýzu :

Čo by mohli členovia komunity vniesť do diskusie o pribúdajúcich technológiách (Problémy)

Ako by mohli ich minulé skúsenosti zo školy ovplyvniť ich názory?  (Perspektíva)

Ako sa môžu učitelia a manažéri dozvedieť o grantoch typu Triedy budúcnosti? (Vedomosti)

Aké opatrenia - ako výsledok získaných vedomostí z tejto štúdie - plánujete vo vlastnom školskom prostredí podniknúť? (Opatrenia)

Ako by mohla Freedom ďalej podporovať učiteľov, ktorí sú odborníkmi na integráciu technológií? (Dôsledky)

 

Štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tejto stránke.

design © Kolovratok