Homepage > Prípadové štúdie > GALILEO SCHOOL Bratislava
testselector

Dokumenty na stiahnutie

GALILEO SCHOOL Bratislava

Súkromná anglická bilingválna materská, základná a stredná škola v Bratislave. V súčasnosti ju navštevuje  450 detí, ktoré sa učia  predmety v anglickom jazyku. Škola ich pripravuje pre štúdium na domácich a hlavne zahraničných vysokých školách. Študenti získavajú medzinárodné certifikáty IGCSE, GCE A level, jazykové certifikáty CAE, TOEFL, IELTS. Mnohí z nich  pokračujú v štúdiu na svetových univerzitách ako Oxford University, Ohio State University, Websters University, Edinburgh Napier University.

V  roku 2011 bola škola ako prvá na  Slovensku vybraná  do  programu  Innovative  Pathfinder  School v rámci  celosvetovej iniciatívy Microsoft Partners in Learning. V roku 2012 získal ocenenie spoločnosti  Microsoft za Prínos v rozvoji  IKT v školstve.

Hlavné oblasti inovácií

Kurikulum

 Projekt Smartfón WindowsPhone pre každého žiaka  gymnázia. Študenti majú k dispozícii WindowsPhone stále, doma aj v škole, s prístupom na internet a školskú sieť, pracujú s aplikáciami a médiami pri príprave úloh a projektov, zdieľajú prácu v spoločnom priestore – cloude na SkyDrive v zdieľaných súboroch s učiteľmi a komunikujú v prostredí Office 365 pre vzdelávanie.

Riadenie školy

Pedagógovia školy preberajú zodpovednosť v rôznych oblastiach riadenia školy od vedenia predmetových komisií, vedenia ročníkov, cez manažment doučovaní slabších žiakov, sledovanie prospechu, koordináciu slovných hodnotení žiakov, medzinárodnú spoluprácu, až po koordináciu súťaží a podujatí  v škole či manažment projektového vyučovania v  škole. Zodpovednosti si učitelia vyberajú. Po dohode s vedením školy preberajú iniciatívu a zodpovednosť za zvolenú oblasť rozvoja školy.

Hlavné otázky na zamyslenie,ktoré  si  škola položila:

  1. Ako zmeniť didaktiku vyučovacích predmetov, aby reflektovali dostupné moderné IKT v škole a doma?
  2. Ako využívať formatívne hodnotenie žiaka na učiteľovu prípravu na hodinu?
  3. Ako identifikovať talent každého žiaka a iniciovať vnútornú motiváciu na dosiahnutie  cieľov učenia?

 Viac informácií  o škole 

design © Kolovratok