Homepage > Prípadové štúdie > 1. súkromné gymnázium v Bratislave
testselector

1. súkromné gymnázium v Bratislave

„Môcť plniť svoje predstavy a sny je najpozitívnejšie vnímanou skutočnosťou pracovného života človeka.“ To sa podarilo zriaďovateľom školy v júli 1991, kedy založili 1. súkromné gymnázium. Odvtedy prešli dve desaťročia. Škola žije ďalej a rozrastá sa. V r. 2009 zriadili Základnú školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, presťahovali sa do vlastnými silamizrekonštruovanej budovy na Bajkalskej 20 v Bratislave.Škola má už vyše 1000  úspešných absolventov.

Škola reaguje  na skutočnosť, že v súčasnom meniacom sa prostredí nestačia len vedomosti zamerané na špecifický odbor.Podmienkou pracovnej úspešnosti sa dnes stala flexibilita a kreatívnosť.

„Za najväčší klad školy  považujeme flexibilitu v uspokojovaní potrieb našich žiakov a zmysluplné napĺňanie cieľov našej výchovy - MY SME ŠKOLOU PRÍLEŽITOSTÍ.“ 

Hlavné oblasti inovácie:

Kurikulum

Škola sa zameriava na získavanie pre život potrebných  kompetencií:

- kriticky myslieť, pýtať sa, argumentovať,
- pracovať v tíme, plánovať,
- pracovať s informačnými technológiami,
- osvojovať si špeciálne vedomosti z oblastí, ktorým sa chce študent venovať na VŠ,
- komunikovať, nadväzovať a udržiavať kontakty,
- prispievať k formovaniu občianskej spoločnosti rozvíjaním individuálnej morálky,ktorá

nedovolí ľuďom premeniť sa v dav a opakovať holokausty.

Kompetencie presahujú jednotlivé školské predmety, možno ich trénovať na každom učebnom obsahu.

Učebný plán školy je flexibilný,študent si svoj vzdelávací projekt vyberá sám.

Tréningom kompetencií získajú študenti školy schopnosť: riešiť celé spektrum problémov nie podľa návodov, ale so zodpovednosťou zrelej osobnosti, zastávať rôzne pracovné pozície, pozitívne reagovať na zmeny v práci, spoločnosti i osobnom živote.

Sociálna klíma

V škole je vytvorená atmosféra - všetko sa dá, ak sa zaangažuješ naplno. Pre naplnenie

vzdelávacieho programu školy je nevyhnutná motivácia študenta rôznymi spôsobmi:

- vlastnou ambíciou poznávať a ochotou spolupracovať,
-  osobnosťou učiteľa - ktorý je dôveryhodnou autoritou,
- vyučovacími metódami - ktoré vyžadujú osobnú investíciu,
-  perspektívou štúdia - zameranou na pomaturitné záujmy.

Otázky, ktoré si škola položila

Ako rozvíjať kompetencie študentov pre život?

Ako reagovať na individuálne vzdelávacie potreby študentov a ich pomaturitné záujmy?

http://www.1sg.sk/index.php?node=5000

http://www.1sg.sk/index.php?node=1400&loc=s

 

design © Kolovratok