Homepage > Prípadové štúdie > ZŠ A MŠ J. A. KOMENSKÉHO, Bratislava

ZŠ A MŠ J. A. KOMENSKÉHO, Bratislava

ZŠ A MŠ J. A. KOMENSKÉHO, BRATISLAVA - prípadová štúdia procesu riadenia zmeny

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského je situovaná v Bratislave – Rači, v časti Krasňany. Školu navštevuje okolo 100 detí materskej školy a približne 500 žiakov základnej školy. Niekoľko rokov v  škole prebieha  proces premeny tradičnej školy na školu 21. storočia.

Vedenie školy a pedagógovia vytvárajú  prostredie podporujúce zmysluplné  učenie sa v súvislostiach s možnosťou výberu, ktoré reaguje na potreby detí pri učení sa.  Využívajú  metodiku Vysoko efektívneho učenia,  prvky Daltonského plánu a metódy kritického myslenia.

Škola  získala cenu Microsoft  Inovatívna škola 2013za zavádzanie inovatívnych technológií do vzdelávania.

Hlavné oblasti inovácií

Riadenie

Škola uskutočňuje autoevalváciu, na základe ktorej  prebieha riadený proces zmeny tradičnej školy na školu modernú.  Systematicky v nej pracuje tím pre rozvoj školy s odbornou podporou externých lektorov. Pri  vedení štruktúrovaného procesu zmeny  sa  v škole  využíva Fullanov model  zmeny.  Škola uskutočňuje program vnútroškolského vzdelávania svojich pedagógov. Funguje aj ako regionálne vzdelávacie centrum  Asociácie S. Kovalikovej na  podporu pedagogických inovácií. Rozvíja spoluprácu s rodičmi a partnerstvá s podporujúcimi inštitúciami.

Sociálna klíma

Vytváranie podporujúcej sociálnej klímy  v triedach je základom pre efektívne učenie. Uskutočňuje sa prostredníctvom vyučovania životných zručností, ako sú aktívne počúvanie, zodpovednosť, spolupráca, kooperatívne riešenie konfliktov a ďalšie. Využívané sú  nástroje  pozitívneho riadenia triedy, orientácia na uplatňovanie rešpektujúcej komunikácie  na všetkých úrovniach.

Kurikulum

Súčasťou  školského kurikula je vyučovanie životných zručností, rozvoj sebapoznania a sebahodnotenia. V škole sa niekoľkokrát ročne  uskutočňujú tematicky zamerané mesiace, počas ktorých vo všetkých triedach prebieha blokové, projektové  vyučovanie na základe tematickej integrácie učiva viacerých predmetov. Žiaci počas roka pracujú na vlastných celoročných projektoch.  Vyvrcholením tematických mesiacov je žiacka vedecká konferencia.  V niektorých triedach sa učí aj podľa celoročnej témy.

Hlavné otázky na zamyslenie,ktoré  si  škola položila:

1.    Ako zmeniť tradičné vyučovanie na učenia sa v 21. storočí?

2.    Ako riadiť proces  zmeny v škole?

3.    Ako vytvoriť podnetné prostredie pre učenie sa  v súlade s výskumami  biológie učenia pre deti aj pre pedagógov, zamestnancov školy?

4.    Ako  vzdelávať pedagógov, aby vytvárali podmienky pre učenie sa detí v súlade s ich potrebami?

5.    Ako získať podporu pre proces zmeny v škole aj mimo školy?

Viac informácií o škole

http://zskomenskehoba.edupage.org/about/

design © Kolovratok