Homepage > Prípadové štúdie > Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva
testselector

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva

Škola pre zvedavé deti nesie čestný názov po detvianskom rodákovi, prvom slovenskom námornom kapitánovi. Usiluje sa vychovať „dobrých a múdrych plavcov v oceáne života“.
„Snažíme sa vytvárať humánne orientovanú školu, v ktorej budú mať žiaci potešenie z učenia a zažijú úspech. Školu, v ktorej budú naše deti šťastné. Ale ako naučiť deti byť šťastné v tomto materialistickom svete?“
Škola je otvorená svetu, zameriava sa na cudzie jazyky, priateľská deťom - reaguje na potreby detí, rozvíja životné zručnosti – zodpovednosť, pružnosť, iniciatívu, vytrvalosť a ďalšie, v prepojení so snahou dosiahnuť vysokú gramotnosť v oblasti digitálnych technológií.
 
Hlavné oblasti inovácií
 
Riadenie
V škole systematicky pracuje Tím na rozvoj školy. Na základe autoevalvácie školy prebieha riadený proces zmeny s odbornou podporou externých lektorov. Pri vedení štruktúrovaného procesu zmeny v škole sa využíva Fullanov model zmeny. Participatívne sa tvorí vízia pre spoločné smerovanie a buduje škola ako súčasť komunity. Vedenie inšpiruje a podporuje pedagógov v aplikácii Vysoko efektívneho učenia v ich triedach.
 
Sociálna klíma
Škola vytvára prostredie, podporujúce učenie, na základe výsledkov výskumov mozgu, kde sa rozvíja, rastie aj sebaúcta detí i dospelých. Humánny, partnerský, rešpektujúci prístup neznamená bez pravidiel, tie sú dohodnuté, vyjasnené a systematicky posilňované. Premyslene v triedach rozvíjajú životné zručnosti. Ide hlavne o spoluprácu, starostlivosť, trpezlivosť, priateľstvo, odvahu i ďalšie schopnosti, ktoré človek potrebuje pre spokojný, radostný život v 21. storočí.
 
Kurikulum
Cieľom školy je čo najviac prepojiť učenie (sa) so skutočným životom, rešpektovať prirodzené potreby detí pri učení a meniace sa podmienky života. Pedagógovia školy využívajú základy metodiky Vysoko efektívneho učenia.
Súčasťou  školského kurikula je vyučovanie životných zručností, ranné komunity, rôzne tematické projekty.
 
Rozvoj pedagógov
Škola má zadefinované pedagogické kompetencie pre efektívne učenie a vytvára podmienky pre vzájomné inšpirovanie sa, učenie sa pedagógov. Pedagogický zbor sa dlhodobo vzdeláva priamo v škole (od roku 1999). Absolvovali vzdelávanie v dlhodobých programoch Krok za krokom, Škola, ktorej to myslí, Riadená zmena v škole, programy na rozvoj digitálnej gramotnosti. Pokračujú vo vzdelávaní v metodike rozvoja životných zručností, rešpektujúcej komunikácii.
 
Spolupráca s komunitou
Medzi silné stránky školy patrí dlhoročná spolupráca medzi deťmi, rodičmi a učiteľmi, zameraná na rozvoj osobného maxima všetkých žiakov. Škola rozvíja  partnerstvá s podporujúcimi inštitúciami, funguje ako regionálne centrum projektu Komunita priateľská deťom. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje s viacerými organizáciami v komunite:
Súkromné centrum voľného času Majáčik, OZ Cesta poznania, Informačné centrum digitalizácie škôl, športový klub Crazyrock.
 
Hlavné otázky na zamyslenie, ktoré  si  v škole položili:
 
1.    Ako vytvoriť bezpečné prostredie na učenie, podporiť v škole vnútornú motiváciu k učeniu?
 
2.    Ako riadiť proces zmeny, dosiahnuť víziu a ciele školy?
 
3.    Ako štruktúra školy pomôže dosiahnuť víziu a ciele školy?
 
Viac informácií o škole:
 
 
application/pdf  TIM RS
 
 
design © Kolovratok