Homepage > Prípadové štúdie > Základná škola Valča
testselector

Základná škola Valča

Základná škola Valča

Základná škola vo Valči je školou s ročníkmi  1. stupňa.  Prvé zmienky  v školskej kronike sú z roku  1862. Škola má štyri triedy, kolorit domáceho prostredia. Nachádza sa v prírodnom prostredí. Obklopujú ju stromy -  gaštany, lípy a smreky. Týči sa nad obcou Valča v blízkosti kopca Hrádok, ktorý je  charakteristickým znakom obce. Dostať sa k nej dá aj výstupom po 74 schodoch.

Škola  získala  v roku 2005 cenu Nadácie pre deti Slovenska za zavádzanie inovatívnych metód  výučby do školskej praxe.

Hlavné oblasti inovácií

Rozvoj pedagógov

Škola od  školského roka 1995/96 začala pracovať v programeIntegrované tematické vyučovanie (dnes nazývanéVysoko efektívne učenie/ďalej VEU). Najpodstatnejším  podnetom zmeny v práci školy bol záujem všetkých pracovníkov školy sformulovať a zdôvodniť to, čo cítili. Chceli učiť inak, objavnejšie a nápaditejšie, aby obohacovali nielen žiakov, ale aj seba.

Nasledovalo obdobie intenzívneho vzdelávania, keď všetci pedagogickí pracovníci postupne prešli vzdelávaním v programe VEU. Priebežná výmena skúseností medzi pedagógmi a ich ďalšie vzdelávanie stále pokračuje.

Nadobudnuté skúsenosti získané dlhoročnou prácou v programe VEU odovzdávajú:

* na oslavách učenia pre rodičovskú verejnosť,

* publikovaním  v regionálnych časopisoch,

* zdieľaním pedagogických skúseností  na vzdelávacích aktivitách, konferenciách  mimo múrov školy v okrese Martin, ale aj v iných  okresoch (Bratislava, Detva, Rajecké Teplice, ba i v Českej republike (Cheb).

Sociálna klíma

K vytváraniu priateľskej atmosféry nielen v triedach, ale aj v celej škole prispievajú v programe VEU  jasne stanovené pravidlá spolužitia a sociálne zručnosti. Dohody o správaní si v jednotlivých triedach tvoria sami žiaci. Pozitívnu sociálnu klímu vytvárajú pedagógovia aj  tvorbou  projektových  úloh, v ktorých môžu žiaci učiť iných to, čo oni poznajú, čo už zvládli,  o čom vedia viac.

Žiakov  stimulujeme ku kvalitnejšej práci aj zviditeľnením ich tvorivých a zaujímavých prác i organizovaním podujatí, ktoré žiaci navrhnú a pripravia sami.

Spolupráca s komunitou

Medzi silné stránky školy  patrí dlhoročná spolupráca školy a rodiny zameraná na realizáciu  celoškolských projektov, ktoré už majú svoju tradíciu ako sú- Výstup na vrch Javorina, Varenie lekváru, Tlačenie kapusty,

Šarkaniáda, Dary, ktoré nič nestoja, Teplo v duši, Iný neznamená byť horší, Projekt aktívneho počúvania, Projekt priateľstva a iné. Ich cieľom je vtiahnuť rodičov do procesu učenia sa  svojich detí, zvýšiť dôveru rodičov vo svoje rodičovské schopnosti či  chápať  program VEU.

 

Celoškolské projekty zohrávajú  dôležitú úlohu v živote školy, poskytujú priestor na rozvoj kurikula, uplatňovanie životných zručností a pravidiel spolužitia, učia nás riešiť problémy, argumentovať, byť asertívnymi, empatickými a sú jednou z foriem realizácie prierezových tém. Sú tiež  príležitosťou overiť rozvíjané zručnosti u žiakov.

Kurikulum

Pedagógovia školy využívajú metodiku VEU. Súčasťou  školského kurikula je vyučovanie životných zručností a pravidiel spolužitia ako nového vyučovacieho predmetu Rozvoj životných zručností s dotáciou jednej vyučovacej hodiny v Školskom vzdelávacom programe.  Vo všetkých triedach sa vyučuje v 90-minútových vyučovacích blokoch a podľa celoročnej témy. Žiaci majú možnosť vyberať si  z aplikačných úloh na rôzne typy inteligencie, pri tvorbe ktorých pedagógovia využívajú Bloomovu taxonómiu. V priebehu roka  pracujú na rôznych tematických projektoch, kde rozvíjajú aj komunikačné, prezentačné zručnosti.

Hlavné otázky na zamyslenie, ktoré  si   v škole položili:

1.    Ako využívať najbližšie okolie školy pre  uplatňovanie zážitkového učenia „byť pri tom“?

2.    Ako  využiť  silné stránky  pedagógov tak, aby vytvárali podmienky pre učenie sa detí v súlade s ich

      potrebami?

3.    Ako získať podporu pre proces zmeny v radoch rodičov i zriaďovateľa školy?

Viac informácií o škole

www.obecvalca.sk/zs_novinky

http://www.youtube.com/watch?v=7LOZK958DGA

design © Kolovratok