Homepage > Sebareflexia > Riadenie
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Riadenie

Škola uplatňuje systémový prístup a myslenie.

Podrobná sebareflexia v oblasti riadenia obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,

  • možnosť výberu,

  • spolupráca,

  • spätná väzba,

  • obohatenie prostredia.

 

Označte, prosím, tie ukazovatele, ktoré možno pozorovať vo vašej škole. Prehľad, ktorý dostanete po vyplnení sebareflexie, ukazuje mieru uplatnenia jednotlivých princípov (Oblasti a princípy školy pre 21. storočie) v riadení školy.

 

Poznámka: Ak myšou prejdete nad otáznik pri jednotlivých ukazovateľoch, uvidíte opis ukazovateľa, ktorý vysvetľuje, čo sa týmto ukazovateľom myslí. 

Skupina Otázka Odpoveď
zmysluplnosť a systémovosť 1. spracovaná vízia školy a stratégie rozvoja ?
2. zreteľné prepojenie vízie a plánu práce školy ?
3. spracované a pravidelne prehodnocované akčné plány pre aktivity školy ?
4. stanovovanie a dodržiavanie vysokých štandardov výkonnosti ?
5. podpora inovácií a zmien ?
6. rozhodnutia v súlade s víziou školy ?
7. spracovaný komunikačný plán ?
8. efektívne pracovné porady ?
9. existujúce postupy pre opakujúce sa činnosti ?
10. obmedzenie administratívneho zaťaženia pedagógov ?
11. orientácia na definované priority ?
12. pravidelné vyhodnocovanie a optimalizácia procesov ?
13. transparentné kritériá hodnotenia, odmeňovania ?
14. priebežné hodnotiace rozhovory so zamestnancami, založené na sebahodnotení ?
15. zdroje v rozpočte školy sú diverzifikované ?
možnosť výberu 1. manažment uplatňuje primerané štýly riadenia, rozhodovania ?
2. oceňovanie experimentovania ?
3. rozširovanie možností výberu ?
4. výber a dohoda o pracovných úlohách ?
5. analýzy a riešenie problémov ?
spolupráca 1. tímová spolupráca ?
2. pracovné tímy a roly sa periodicky prispôsobujú aktuálnym potrebám ?
3. tím pre trvalú obnovu školy ?
4. pravidelná výmena skúseností a systematická spolupráca s kolegami z iných organizácií ?
5. podporné činnosti ?
spätná väzba 1. poskytovanie spätnej väzby jednotlivcom, tímom, manažmentu ?
2. dohodnuté postupy poskytovania spätnej väzby ?
3. iniciatíva manažmentu pri získavaní spätnej väzby ?
4. využívanie konzultantov a poradcov pre riadenie ?
obohatenie prostredia 1. estetické úpravy tvoria jeden celok ?
2. funkčné informačné nosiče ?
3. aktívne prepájanie reálneho života a života školy ?
4. vybudované priestory pre špecifické činnosti ?
5. vybavenie potrebnými učebnými pomôckami a IKT prostriedkami ?
6. dostupnosť technického vybavenia ?
Škola má participatívne spracovanú (a pravidelne vyhodnocovanú a obnovovanú) víziu školy, formulované dlhodobé ciele a stratégie na ich dosiahnutie. Zamestnanci ich poznajú a pracujú na ich dosiahnutí. Kľúčové rozhodnutia a činnosti sú v súlade s dlhodobým smerovaním školy. Noví členovia školského kolektívu sú vyzvaní, aby si našli oblasť, kde môžu prispieť k realizácii vízie, podľa svojich schopností.
Plán práce školy je nástrojom realizácie vízie školy, je vytvorený z návrhov jednotlivých tímov. Sú v ňom jasne definované prioritné ciele roka pre jednotlivé oblasti života školy, odsúhlasené kolektívom. Obsahuje míľniky aj indikátory. Aktivity vedúce k dosiahnutiu cieľov spracovávajú jednotlivé tímy pedagógov. Existuje zosúladený plán (kalendár) rôznych typov pracovných stretnutí, skoordinovaný systém vzdelávacích podujatí, tímových stretnutí a porád, stretnutí rodičov, atď. Prebieha pravidelný monitoring plnenia cieľov roka.
Pre dôležité aktivity existujú súpisy činností, potrebné na ich vykonanie. Pri plánovaní aktivít sa aktualizujú matice zodpovednosti, rozdelenie úloh v jednotlivých tímoch. Prehľadné akčné plány pre jednotlivé aktivity školy. Operatívne plánovanie (aktivít školy, tímov, týždňa) je včasné a flexibilné. Plánovanie sa týka všetkých oblastí života školy, odpovedá na otázky čo?, kto?, kedy?, ako?, za čo?.
Stanovovanie a dodržovanie vysokých štandardov výkonnosti. V škole sú stanovené a dodržiavané štandardy pre vyučovací prístup učiteľov. Existujú viaceré úrovne pedagogických kompetencií, ktorých postupným zvládnutím učitelia implementujú podstatné prvky efektívneho učenia v triede. Manažment cielene pracuje s postupnosťou zavádzania prvkov efektívneho učenia v škole (pri definovaní osobných cieľov zamestnancov v ich rozvojových plánoch, cielenom rozvoji, ich monitoringu a spätnej väzbe aj pri vyhodnocovaní).
Vedenie pravidelne iniciuje diskusiu o efektívnosti fungovania školy a inováciách. Podporuje ľudí pri aktívnom diskutovaní a zavádzaní zmien do svojej práce, vyučovania. Vytvára podmienky na uskutočňovanie zmien, podporuje a oceňuje ich.
Existuje stratégia reagovania na zmeny. Odpor k zmenám sa považuje za prirodzenú súčasť zmien a toleruje sa rôzna rýchlosť prispôsobovania sa zmenám.
Operatívne rozhodnutia manažmentu, aj krátkodobé, sú v súlade s víziou školy.
Uplatňované sú jasné komunikačné postupy, ktoré zabezpečujú včasné informácie priamo od zodpovedných, zachovávanie dôvernosti. Systém porád je prispôsobený potrebám školy (napr. prvý týždeň v mesiaci pracovná porada, druhý týždeň stretnutia ročníkových tímov alebo stretnutia tematických tímov a pod.).
Pracovné porady sú vedené efektívne, v kontexte poznatkov o vytváraní podporujúceho, bezpečného prostredia. Motivujú k riešeniu skutočných problémov školy, triedy. Závery porád sú realizované v praxi. Vedenie stretnutí môže byť rotujúce, zabezpečované vždy iným členom vedenia.
Škola má spracované postupy pre opakujúce sa činnosti (napr. exkurzia, postup riešenia konfliktov v škole, hosťujúci učiteľ v triede, rodič vyučujúci v triede, príchod nového žiaka ...), ale aj mimoriadne nežiaduce činnosti (užívanie drog, šikanovanie ...).
Manažment uplatňuje mechanizmy na obmedzenie administratívnej práce pedagógov.
Manažment sa usiluje o zabezpečenie dostatku času na splnenie úloh, prípravu aktivít, orientuje sa na priority. Pracovníci vedia, čo sú priority školy, tímu v danom období, venujú im dostatok času. Existujú dohody o prioritách, ich obojstranné odsúhlasenie.
Pravidelne sa uskutočňuje autoevalvácia školy, periodické vyhodnocovanie výsledkov a procesov. Uskutočňuje sa následné hodnotenie účinnosti zrealizovaných optimalizačných krokov. Škola realizuje kombináciu sebahodnotenia a externého hodnotenia, výsledky zverejňuje na www
Participatívne spracované kritériá hodnotenia, odmeňovania rešpektujú individuálne dispozície. Posudzuje sa jednak plnenie výkonových ukazovateľov (ČO), ako aj spôsob ich dosahovania (AKO).
Manažment uskutočňuje plánovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie osobných plánov. Pravidelne aspoň raz ročne uskutočňuje priebežné (hodnotiace) rozhovory so zamestnancami.
Základom hodnotenia je sebahodnotenie zamestnancov.
Škola aktívne získava dodatočné zdroje svojho financovania. Okrem štátneho príspevku sú tvorené z projektov, darov, príspevkov rodičov, 2 %...).
Manažment uplatňuje situačný štýl riadenia, rozhodovania (adekvátne situácii: výber z rôznych štýlov, napr.: konzultatívny, direktívny, participatívny, konsenzuálny), motivovanie, kontrolu.
Pre experimentovanie, zlepšovanie procesov, uplatňovanie nových kompetencií sú na škole cielene vytvárané podmienky (napr. tréningy, koučovanie ...) Jednotlivci a tímy sú motivovaní a pravidelne odmeňovaní za uplatnenie efektívnejších spôsobov učenia aj riešení problémov, hľadanie efektívnejších procesov.
Manažment zviditeľňuje a rozširuje oblasti života školy, kde sa uplatňuje možnosť výberu pre pedagógov aj žiakov.( napr. výber pracovných tímov, typu vzdelávania, obedového menu, výber celoročnej témy, exkurzií, nákupy pomôcok pre triedy a pod.).
Vznikajú dohody o práci na nepopulárnych činnostiach, uplatňuje sa rotácia nepopulárnych činností.
Sú vytvorené procesy a postupy podporujúce predvídanie a permanentnú komunikáciu príležitostí a problémov vovnútri školy aj navonok v komunite.
Všetci učitelia aktívne spolupracujú v tímoch na riešení dlhodobých aj krátkodobých úloh, ako aj problémov školy.
Štruktúry riadenia, školské tímy, sa flexibilne menia podľa potrieb školy. Na základe periodického monitorovania a vyhodnocovania ich efektívnosti prebieha nepretržitý proces hľadania a prispôsobovania štruktúry fungovaniu školy (pracovné tímy pre aktuálne projekty, krátkodobé aj dlhodobé úlohy, pôsobenie metodika, kouča, fundraisera, asistentov, atď.).
V škole permanentne funguje tím pre zdokonaľovanie školy, plánovanie rozvoja školy.
Vedenie podnecuje výmenu skúseností medzi interným a expertným prostredím školy. Uskutočňuje sa výmena skúseností, systematická spolupráca s kolegami z iných škôl, zo škôlok, z mimovládnych organizácií, ďalších inštitúcií v komunite.
Na aktivitách školy spolupracujú asistenti učiteľa, pracovníci MVO, študenti VŠ, ďalší členovia komunity.
Pedagógovia vnímajú spätnú väzbu ako cenný nástroj učenia a rozvoja. Je pravidelnou a prirodzenou súčasťou všetkých aktivít, činností jednotlivcov, tímov, aj organizácie ako celku.
Sú dohodnuté postupy a vytvárané príležitosti pre spätnú väzbu v dvojiciach, v tímoch (napr. týždenné stretnutia podporných dvojíc, zošit spätnej väzby jednotlivca, tímu ...).
Vedenie školy je rolovým modelov v aktívnom poskytovaní a vyhľadávaní spätnej väzby na svoje konanie a vo vyvodzovaní záverov pre optimalizáciu svojich činností a správania sa.
Spolupráca s konzultantmi a poradcami pre riadenie je pravidelnou súčasťou rozvoja manažérskych kompetencií.
Úprava školy prebieha podľa premyslenej koncepcie. Priestory poskytujú všetky potrebné informácie deťom, rodičom, učiteľom, návštevníkom školy a zohľadňujú princípy obohateného prostredia, oslovujúceho všetky zmysly človeka. Pri úprave školských priestorov sú využité poznatky z pracovnej psychológie (o vplyve farieb, tvarov, materiálov, energií na človeka).
Existujú prehľadné, aktuálne, estetické, funkčné informačné nosiče (tabule, www školy, mailing list, kalendár akcií, školský časopis ...) na informovanie pedagógov, rodičov, žiakov.
Členovia vedenia aj pedagogického zboru aktívne prenášajú svoje skúsenosti z pôsobenia v mimoškolských aktivitách do aktivít v škole, vedenie podporuje učiteľov v ich pôsobení v mimoškolských aktivitách a prenose skúseností do školského prostredia.
Škola má vybudované priestory pre poradenstvo, relaxáciu, stravovanie ... (hosťovská miestnosť, ihriská, relaxačná miestnosť, jedáleň, bufet, oddychové, študijné kútiky - vnútri, vonku...). Existujú priestory pre špecifické činnosti podľa potrieb školy (napr. tréningová miestnosť, priestor pre mediácie, kinosála, ...) V škole nachádzame rôzne otvorené pracovné prostredia.
Škola je vybavená potrebnými učebnými pomôckami, technickými prostriedkami, modernými informačno-komunikačnými technológiami. IKT sa využívajú nielen pre administráciu, ale sú aj integrálnou súčasťou vyučovania.
Prístup k internetu, špeciálne učebne, knižnica, dataprojektor, kopírka a ďalšie technické vybavenie i učebné pomôcky sú dostupné všetkým záujemcom, ktorí to potrebujú.
design © Kolovratok