Homepage > Knižnica > Kurikulum > Sociálno - finančná gramotnosť
testselector

Sociálno - finančná gramotnosť

Cieľom učenia je získať  ucelený  pohľad na peniaze, nakladanie s nimi,  pochopenie  dôležitých súvislostí a hodnôt v živote človeka. Učenie sa o peniazoch prebieha v súvislosti s rozvíjaním zodpovednosti, spolupráce, rešpektujúcej komunikácie, starostlivosti, iniciatívy, kritického myslenia a ďalších osobných  a sociálnych kompetencií/životných zručností. Témy sociálno-finančnej gramotnosti sú  zamerané na pochopenie skutočnosti, že peniaze nie sú cieľom života, ale dôležitým nástrojom pre šťastný, úspešný, spokojný a užitočný život. 
Program Poznaj svoje peniaze, www.poznaj.sk, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska s podporou Slovenskej sporiteľne prináša viacero inšpirácií pre inovatívne učenie tém sociálno-finančnej gramotnosti. 
V programe sa pracuje s  e-learningovou aplikáciou pre stredné  a základné školy, kde nájdete metodické materiály, testy a úlohy pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Predpokladom na zapojenie sa do programu je absolvovanie tréningu pedagógov.
Metodika programu   je spracovaná v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti s využitím metodiky Vysoko efektívneho učenia.
 
Integrované tematické učebné bloky
Vyučovanie v súvislostiach, zážitkové učenie, prepojenie učenia s rozvojom sociálnych zručností/životných zručností umožňuje vyučovacia jednotka v trvaní 90 minút - integrovaný 
tematický učebný blok. Uplatňuje sa tiež pri  tematickom vyučovaní sociálno-finančnej gramotnosti, vyučovaní prierezových tém školského vzdelávacieho programu aj v mimoškolskom prostredí.
 
 
Praktické činy
design © Kolovratok