Homepage > O nás
testselector

O nás

Stránka je súčasťou medzinárodnej iniciatívy spoločnosti Microsoft – Partneri vo vzdelávaní. Vo viac ako sto krajinách sveta sa v rámci tejto iniciatívy buduje komunita moderných inovatívnych učiteľov, organizujú sa národné a medzinárodné fóra inovatívnych učiteľov, súťaže a podporuje sa prevádzka portálov zameraných na sprístupňovanie inovatívnych  prístupov  vo vzdelávaní.


Stránka vznikla v spolupráci partnerov, organizácií, ktoré sa dlhodobo snažia o modernizáciu škôl, prinášajú inovácie do vzdelávacieho systému na Slovensku, organizujú viaceré odborné podujatia - konferencie, semináre, letné školy a vytvárajú metodiky a inovačné programy, ktorých cieľom je práve zmena vzdelávania a učenia sa. Taktiež iniciovali a podporujú fungovanie siete Klubov Moderných učiteľov po celom Slovensku. Kluby pôsobia ako neformálna platforma na stretávanie sa inovatívnych učiteľov, ich vzájomnú pomoc, vzdelávanie.
 
Na vytvorení stránky sa podieľali:
 
Microsoft – Partneri vo vzdelávaní Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie.Prostredníctvom celosvetovej iniciatívy Partneri vo vzdelávaní, realizovanej v 114 krajinách sveta, sa snaží aktívne zlepšovať prístup žiakov a učiteľov k moderným technológiám, pomáha rozvíjať nové prístupy k vyučovaniu a k profesionálnemu rozvoju pedagógov. Poskytuje im nástroje pre spoluprácu, zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci regiónu či celého sveta.
 
Asociácia Susan Kovalikovej  - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku /ASK/ je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl a pracovníkov s deťmi a mládežou v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie Štátnym pedagogickým ústavom overený inovačný program Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV). Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania.
 
Indícia, n. o. prostredníctvom svojich aktivít vytvára príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Indícia nadväzuje na dlhoročné skúsenosti neziskovej organizácie P-MAT. Pre učiteľov základných a stredných škôl pripravuje konferenciu Učíme pre život, organizuje Letné školy Moderných učiteľov a prevádzkuje Kluby Moderných učiteľov. Dáva tak príležitosť všetkým pedagógom, ktorí chcú posúvať vzdelávanie neustále dopredu a spoluvytvárať tak moderné školy 21. storočia.
 
P-MAT, n. o.  je mimovládna nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry na celom území SR. Cieľom P-MATu je formou inovatívnych prostriedkov vytvárať prostredie umožňujúce všestranný osobnostný rast detí, ktorého hlavnou prednosťou je súčinnosť atraktívnosti s vysokou odbornou úrovňou. Zabezpečuje aj viaceré vzdelávacie aktivity určené pre dospelých a podporuje rozvoj projektového vyučovania.
 
Nadácia pre deti Slovenska je najväčšia mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom do 26 rokov na Slovensku. Pomenúva nové ohrozenia detí. Rieši ich reálne potreby. Buduje deťom priateľské školy, komunity, prostredie. Je lídrom v zavádzaní moderných foriem učenia. Robí najväčšiu verejnú zbierku pre deti na Slovensku - HODINA DEŤOM. Rozvíja filantropiu – dobročinnosť. Buduje dobrovoľníctvo – verejnoprospešné aktivity s chuťou niečo zmeniť.
 
 
EDEA PARTNERS, a. s. je spoločnosť, ktorej poslaním je podporovať rozvoj ľudského kapitálu, rozvoj spoločností, inštitúcií a regiónov poskytovaním vysoko kvalitných expertných služieb v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Medzi jej úspešné projekty patrí napríklad portál pre manažment škôl a učiteľov www.uspesnaskola.sk, on-line softvérový nástroj na administrovanie EÚ projektov rýchlo a jednoducho www.vykaznik.sk a e-learningový portál www.elearningy.sk.
design © Kolovratok