Homepage > Prípadové štúdie > Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
testselector

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava


Cirkevná základná škola (CZŠ) Narnia v Bratislave začala svoju činnosť v septembri 1994. Misia školy V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu. Študentov vzdelávame a vychovávame k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských biblických hodnôt. Z iniciatívy rodičov Narnie a bratislavského zboru Cirkvi bratskej vzniká v septembri 2004 Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, ako partnerská škola Narnie pod rovnakým zriaďovateľom - Cirkvou bratskou v SR.

Hlavné oblasti inovácií

Riadenie

Vedenie školy vníma svoju prácu ako službu pre pedagógov, rodičov, žiakov. Uplatňuje participatívne, tímové riadenie, poskytuje pedagógom podporu. Vytvára prostredie pre prácu, učenie sa a rozvoj nielen detí ale aj pedagógov, rodičov. Podporuje postupné zavádzanie princípov efektívneho učenia.

Sociálna klíma

CZŠ Narnia vytvára v škole prostredie, ktoré u detí rozvíja zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Škola chce byť komunitou, ktorá prijíma každého človeka bez ohľadu na vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie, vytvára rovnaké príležitosti pre všetky deti, aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby. Usiluje sa o kultúru školy postavenú na vzájomnej úcte, rešpekte, spolupráci, otvorenej, partnerskej komunikácii. Dlhodobo na škole pracujú s metodikou rozvoja sociálnych zručností.

Kurikulum

Učitelia predkladajú žiakom hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti. Vytvárajú prostredie pre vedenie dialógu so žiakom, rozvoj tvorivosti na oboch stranách. Pomáhajú žiakom postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote. Na škole postupne posilňujú princípy Vysoko efektívneho učenia. Pracujú s inovatívnymi metodikami - Comenia script, Hejného matematika, celoročné ročníkové témy na I. stupni, cielené vyučovanie sociálnych zručností. Pravidelne sú do vyučovania zaraďovanie Daltonské dni, tematické celoškolské aktivity. Školské projekty na II. stupni, prinášajú zaujímavé témy, prepojené s výchovou k hodnotám. Na škole vytvárajú medzinárodné prostredie, možnosti zvládnuť angličtinu a ďalšie cudzie jazyky.

Rozvoj pedagógov

Škola ponúka veľa zaujímavých príležitostí pre rozvoj pedagógov priamo na pôde škole - rôzne typy vzdelávacích aktivít, tematické exkurzie pre pedagógov, pravidelný koučing, tútoring, metodické konzultácie. Cielene podporuje nielen odborný rast, ale aj osobnostný rozvoj pedagógov, buduje základy systematického vnútroškolského vzdelávania.

Spolupráca s komunitou

Veľmi silou stránkou školy je dlhoročná inovatívna spolupráca s rodičmi. Škola úzko spolupracuje s rodinami žiakov cez aktivity, ktoré na báze kresťanských hodnôt posilnia vnútrorodinné vzťahy. Na škole vznikajú iniciatívne skupiny rodičov, ktoré hľadajú riešenie výziev, problémov spolu s pedagógmi. Snažia sa, aby dialóg učiteľa a žiaka, hľadanie originálneho smerovania žiaka vyústil do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

Hlavné otázky na zamyslenie, ktoré si v škole položili:

1. Ako byť bezpečným, podporným, reflexívnym prostredím pre 

   rozvoj osobnosti a poznania každého člena školskej komunity?

2. Ako viesť dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch

    stranách?

3. Ako pripraviť študentov pre rolu zodpovedného manžela a otca či 

    manželky a matky v rodine, ako aj občana v spoločnosti?

Viac informácií o škole https://narnia.sk/sk/

design © Kolovratok