Homepage > Prípadové štúdie > Škola u Filipa, Banská Bystrica
testselector

Škola u Filipa, Banská Bystrica

„Základnou filozofiou školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú žiak, učiteľ, rodič partnermi. Škola u Filipa je škola otvorená - novým informáciám, novým prístupom vo zdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.“
Súkromná základná škola - Škola u Filipa bola založená v roku 2003 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Banskej Bystrici. Poslaním školy je poskytnúť rodičom cestu spolupráce pri výchove a vzdelávaní dobrých (čestných, morálnych, charakterných), múdrych (vzdelaných, tvorivých), aktívnych (samostatných, pracovitých, iniciatívnych)  a preto šťastných (vyrovnaných, zdravých) detí.
 
Hlavné oblasti inovácií
 
Riadenie
Škola u Filipa je škola demokratická - rozhodovacím orgánom je Rada školy, ktorá vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov a učiteľov. V organizačnej štruktúre školy sú rozdelené riadiace kompetencie medzi riaditeľa a manažéra školy. Škola má vytvorený tím na rozvoj školy a s podporou externých konzultantov začína uplatňovať princípy procesu riadenia zmeny. Vedenie školy dlhodobo, systematicky podporuje postupné zavádzanie zložiekk efektívneho učenia pri učení sa žiakov, učiteľov, rodičov. Na škole pôsobí žiacky parlament, ktorý spolupracuje s vedením školy na vytváraní školských pravidiel.
 
Sociálna klíma
„Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi.“ Škola zohľadňuje skutočnosť, že každé dieťa v niečom napreduje rýchlejšie, v niečom pomalšie, v niečom potrebuje asistenciu, v inom spoluprácu. Učebné prostredie je upravené tak, aby sa v ňom všetci cítili čo najbezpečnejšie. Škola je prívetivá, farebná, s množstvom estetických doplnkov, ktoré navrhli a zhotovili samotné deti. Zohľadňuje kolísavú výkonnostnú krivku človeka a vytvára čas aj priestor na podávanie výkonov aj na oddych. Dôraz kladie na partnerskú, rešpektujúcu komunikáciu a rozvoj ďalších životných zručností. Organizuje veľa mimoškolských aktivít, ktoré
upevňujú vzťahy.
 
Kurikulum
Škola u Filipa je všade, na rôznych miestach naraz. Je jedným z mnohých priestorov učenia sa nielen žiakov a učiteľov. Škola berie na vedomie a produktívne využíva skutočnosť, že je súčasťou okolitého sveta. Vyučovanie v škole prebieha najčastejšie v učebných bokoch. Na II. stupni je okrem tradičných predmetov v rozvrhu zaradené integrované tematické vyučovanie pod názvom – „Ako to funguje?“. Vedie žiakov k experimentovaniu,  objavovaniu súvislostí vo svete, rozvíja schopnosti porozumieť odlišným pohľadom, prezentovať svoje názory. Na I. stupni prebieha integrácia vyučovacích predmetov hlavne v „predmete“ - „Objavovanie“. Vo vymedzenom čase si žiaci aj samostatne vyberajú učebné témy, pracujú na nich individuálne alebo spolupracujú v rôznych študijných skupinách v rámci prvého stupňa, učia sa od seba.
Slovné hodnotenie realizuje škola na prvom stupni už viac ako desať rokov. V súčasnosti prebieha experimentálne overovanie slovného hodnotenia na II. Stupni. Škola uprednostňuje formatívne hodnotenie pred sumatívnym, orientuje na sebahodnotenie, (seba)porovnávanie progresu žiakov s vopred stanovenými cieľmi (dohodami). Veľkú pozornosť venuje starostlivosti o životné prostredie, je zapojená do programu Zelená škola. Všetky zložky Vysoko efektívneho učenia sú viditeľné v prístupe k deťom, učeniu sa. Zmysluplné využitie digitálnych technológií je v škole samozrejmosť a podporuje ich efektívnosť.
 
Rozvoj pedagógov
Škola dáva veľký dôraz na vysokú odbornosť, profesionalitu učiteľov, vytvára kultúru učiacej sa školy. Iniciuje rôznorodé vzdelávacie aktivity pre pedagógov mimo školy aj priamo v škole. Podporuje vzájomné učenie sa učiteľov, pravidelný peerkoučing, koučing, metodické workshopy a konzultácie. Cielene podporuje rozvoj vybraných pedagogických kompetencií svojich učiteľov.
 
Hlavné otázky na zamyslenie, ktoré  si  v škole položili a stále hľadajú odpovede:
 
1. Ako udržať vnútornú motiváciu detí k učeniu, zvedavosť a nadšenie objavovať ako to vo svete funguje?
2. Ako udržať vnútornú motiváciu učiteľov k sebazlepšovaniu, profesionálnemu rastu a inováciám a pritom „nevyhorieť.“?
3. Ako pritiahnuť rodičov k väčšej spoluzodovednosti a spolupráci na spoločnom cieli – vychovať múdre, dobré, aktívne a preto šťastné deti?
 
Viac informácií o škole www.skolaufilipa.sk
design © Kolovratok