Homepage > Sebareflexia > Sebareflexia - Riadenie školy
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Sebareflexia - Riadenie

Škola uplatňuje systémový prístup a myslenie.

Sebareflexia školyje súbor diagnostických nástrojov pre autoevalváciu školy.

Pozostáva z komplexného dotazníka CELKOVÁ SEBAREFLEXIA ŠKOLY- na posúdenie celkového rozvoja školy  a určenie jej priorít - a piatich samostatných dotazníkov zameraných na hlbšie preskúmanie jednotlivých  oblastíinovačného rámcaSEBAREFLEXIA-RIADENIE,SEBAREFLEXIA-SOCIÁLNA KLÍMA, SEBAREFLEXIA-KURIKULUM, SEBAREFLEXIA-ROZVOJ PEDAGÓGOV, SEBAREFLEXIA-VZŤAHY S KOMUNITOU.Tieto sú užitočné najmä pre tvorbu vízie a stratégií rozvoja školy a formulovanie  konkrétnych rozvojových cieľov.

CELKOVÁ SEBAREFLEXIA ŠKOLY

Použitie

Nástroj CELKOVÁ SEBAREFLEXIA ŠKOLY slúži na posúdenie súčasného stavu rozvoja školy a stanovenie priorít jej ďalšieho rozvoja. Je určený pre vedenie školy, členov  Tímu pre rozvoj školy a pre záujemcov z radov pedagógov a pracovníkov školy, ktorí majú dobrý prehľad  o súčasnej  situácii v škole a záujem o jej rozvoj a ďalšie smerovanie. Svojou štruktúrou a zameraním  je tento nástroj vhodný ako podklad pre diskusie o  smerovaní školy a pre participatívnu tvorbu vízie školy a strategické plánovanie rozvoja školy.

Opis

Úroveň rozvoja školy je posudzovaná vpiatich  inovačných oblastiach (riadenie, kurikulum, sociálna klíma, rozvoj pedagógov a spolupráca s komunitou ). Každá oblasť je definovaná  4 – 6 základnými ukazovateľmi. Každý ukazovateľ je opísaný ako sa prejavuje vo svojom vývine v škole  - od začiatočných etáp rozvoja (prvá úroveň) až po plne rozvinutú oblasť fungovania školy  (piata úroveň).

Spôsob posudzovania súčasnej úrovne rozvoja školy

Priraďte  súčasný  stav školy, ako ho poznáte v danej  oblasti, k jednej z piatich úrovní, opísaných v ukazovateli a vaše posúdenie zaznačte do hodnotiacieho formulára. Na konci môžete pridať vlastné komentáre a poznámky  a na záver si tento formulár vytlačtepre budúce zlaďovanie.

Je možné, že budete súhlasiť len s jednou časťou opisu. Vtedy sa pozrite na opis nasledujúcej úrovne  a rozhodnite sa, ktorý opis je pre súčasný stav výstižnejší.  Snažte sa o postihnutie reality, ako vašu školu vo vybranom ukazovateli naozaj vidíte. (NIE, ako by ste ju chceli vidieť, či ako by to podľa vás malo vyzerať.)

Je možné, že budete vašu školu  posudzovať v niektorých oblastiach inak, ako vaši kolegovia. Tieto rozdiely v posudzovaní je dôležité objasniť v následných diskusiách. Získaný obraz súčasného stavu je východiskom pre plánovanie rozvoja školy v oblasti (oblastiach), ktoré škola  považuje za najdôležitejšie.

Ponúkame vám  niekoľko ukazovateľov  inovatívnej školy. Jednotlivé ukazovatele sú  opísané v piatich úrovniach ich zvládnutia. Prvá úroveň znamená začiatočný stav.

Pred výberom jednej z možností sa  prosím  úprimne zamyslite. Vyhodnotenie súčasného stavu vám pomôže pri vašej ceste k inováciám.

Na konci tejto sebareflexie môžete pridať vlastné komentáre a poznámky.

piata úroveň
ideálny stav
štvrtá úroveň tretia úroveň druhá úroveň prvá úroveň
začiatočný stav
1. Participatívne spracovaná vízia a stratégie
Škola má participatívne spracovanú, pravidelne vyhodnocovanú a aktualizovanú víziu školy, formulované dlhodobé ciele a stratégie na ich dosiahnutie. Do tvorby vízie školy sú prizývaní všetci, ktorých sa rozvoj školy týka – pedagógovia, zamestnanci školy, žiaci, rodičia a zástupcovia zriaďovateľa/komunity. Vízia a stratégia školy sú základnými dokumentmi školy, odsúhlasené všetkými zainteresovanými stranami. Kľúčové rozhodnutia a činnosti v škole sú v súlade s dlhodobým smerovaním školy. Škola má participatívne formulovanú víziu, dlhodobé ciele a stratégie rozvoja. Pedagógovia a zamestnanci školy majú možnosť sa zúčastniť tvorby predstáv o budúcnosti svojej školy a diskutovať o prioritách rozvoja. Vedenie školy zohľadňuje dlhodobé ciele pri operatívnych rozhodnutiach. Vedenie si uvedomuje potrebu spoločnej vízie školy. Členovia vedenia si medzi sebou ujasňujú predstavy o budúcnosti školy. Majú sformulovanú spoločnú predstavu budúceho rozvoja školy (víziu) a prezentovali ju pracovníkom školy a rodičom. Stáva sa, že krátkodobé ciele a snahy kolidujú s dlhodobými cieľmi rozvoja, sformulovanými vo vízii školy. Víziu školy spracoval riaditeľ, zamestnanci s ňou boli oboznámení. Výzvy a problémy školy sú riešené prevažne z hľadiska súčasnosti. Vedenie aj niektorí pedagógovia sa aktívne zaujímajú o ďalší rozvoj školy. Víziu školy spracoval riaditeľ, s materiálom sa ďalej nepracuje v horizonte jedného školského roka.
2. Stanovovanie a dodržovanie štandardov pedagogických kompetencií a správania
V škole sú stanovené a dodržiavané štandardy pre vyučovací prístup a správanie učiteľov. Škola má vypracované viaceré úrovne pedagogických kompetencií, ktorých postupným zvládnutím učitelia implementujú podstatné prvky efektívneho učenia v triede. Manažment cielene pracuje s postupnosťou zavádzania prvkov efektívneho učenia v škole (pri definovaní osobných cieľov zamestnancov v ich rozvojových plánoch, ich cielenom rozvoji, monitoringu a spätnej väzbe aj pri vyhodnocovaní). Škola má pomenované podstatné, základné pedagogické kompetencie, štandardy výkonnosti – zručnosti, správanie, ktoré sú pre učiteľov potrebné, aby učili v súlade s víziou školy. Vedenie školy ich uplatňovanie aktívne podporuje formou školení a koučingu. Didaktické postupy a správanie učiteľov sú predmetom pozorovania, spätnej väzby a hodnotenia. Vedenie školy nabáda učiteľov k získavaniu nových pedagogických kompetencii a ich implementácii v triedach podľa potrieb detí. Vedenie školy má predstavu, ktoré pedagogické kompetencie sú dôležité a ako sa prejavujú v práci učiteľa. Takéto konanie je v škole podporované a vyzdvihované. Popri dôraze na splnenie základných kvalifikačných predpokladov je poskytnutý priestor pre iniciatívu učiteľov. Niektorí iniciatívni učitelia cielene prinášajú do tried prvky efektívneho učenia s ohľadom na potreby detí. Vyžaduje sa formálne splnenie kvalifikačných predpokladov. Požiadavky na učebný štýl učiteľov, používané didaktické postupy a správanie nie sú stanovené, ani diskutované.
3. Oceňovanie experimentovania a inovácií
Škola cielene vytvára podmienky pre experimentovanie, zlepšovanie procesov, získavanie a uplatňovanie nových postupov a pedagogických kompetencií. Jednotlivci a tímy sú motivovaní a podnecovaní uplatňovať inovatívne, efektívnejšie spôsoby učenia, vyučovania a spolupráce. Vedenie podporuje široké zdieľanie inovatívnych postupov v rámci školy (napr. formou vnútroškolského vzdelávania) aj prezentáciu pre odbornú verejnosť (napr. otvorené dni). Škola podporuje experimentovanie a inovácie vo vzdelávaní a učení. Úspechy sú oceňované, omyly sú tolerované a vnímané ako súčasť učenia. Inovácie sú zdieľané a diskutované v pedagogickom kolektíve. Spoločne, tímovo sa hľadajú možnosti aplikácie inovatívnych postupov do pedagogickej praxe školy. Iniciatívne snahy učiteľov a pokusy ich uskutočniť v praxi sú vítané a komunikujú sa v malom okruhu nadšencov.Úspešná inovácia je úspechom školského kolektívu, riziko neúspechu nesie iniciátor sám. Iniciatívne snahy učiteľov a ich aplikácie v praxi sú akceptované. Prípadný neúspech, ak sa o ňom vedenie dozvie, je sankcionovaný. Iniciatíva jednotlivcov, ich návrhy na zmeny sú podporované sporadicky.
4. Pravidelné vyhodnocovanie a optimalizácia procesov, spätná väzba
Pravidelne sa uskutočňuje autoevalvácia školy, periodické vyhodnocovanie výsledkov a procesov. Uskutočňuje sa následné hodnotenie účinnosti zrealizovaných optimalizačných krokov. Škola realizuje kombináciu interného a externého posudzovania školy, výsledky zverejňuje na webových stránkach školy. Pedagógovia vnímajú spätnú väzbu ako cenný nástroj učenia a rozvoja. Vedenie školy modeluje aktívne poskytovanie a vyhľadávanie spätnej väzby na svoje konanie a vyvodzuje z nej závery pre optimalizáciu svojich činností a správania. Škola rozširuje oblasti autoevalvácie, hľadá príležitosti pre externé posúdenia školy. Výsledky evalvácie sú zdieľané s vybranými skupinami pedagógov a rodičov (napr. Tím pre rozvoj školy). Spätná väzba na výsledky a konanie je pravidelnou súčasťou práce malých pracovných tímov pedagógov. Občas sa uskutočňuje spätná väzba v celom pedagogickom kolektíve na významné podujatia, aktivity školy. Škola uskutočňuje autoevalvácie (sebaposúdenie) vo vybraných oblastiach, výsledky sú zverejňované v pedagogickom zbore. Vedenie školy poskytuje pedagógom a zamestnancom školy konkrétnu pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu na kľúčové kompetencie a správanie. Po dôležitých aktivitách sa uskutočňuje spätná väzba v pracovných tímoch v záujme zlepšenia vzájomného fungovania. V škole sa vyhodnocujú výchovno vzdelávacie výsledky podľa požiadaviek nadriadených orgánov, okrem toho si škola definuje oblasti sebaposúdenia, výsledky si ponecháva vedenie školy. Vedenie školy si uvedomuje význam konkrétnej spätnej väzby pre efektívnosť vzťahov aj vyučovania. Viac sa využíva negatívna spätná väzba ako pozitívna. V škole sa vyhodnocujú výchovno vzdelávacie výsledky podľa požiadaviek nadriadených orgánov. V komunikácii so zamestnancami sa vedenia školy zameriava na kritiku nedostatkov.
5. Participatívne riadenie a tímová spolupráca
Štruktúry riadenia, školské tímy sa flexibilne menia podľa potrieb školy. Je uplatňované zdieľanie zodpovednosti, v rámci dohodnutých pravidiel a vymedzených kompetencií rozhodujú jednotlivci a/alebo pracovné tímy. Pracovné tímy a roly sa prispôsobujú aktuálnym potrebám školy. Na základe periodického monitorovania a vyhodnocovania efektívnosti prebieha nepretržitý proces hľadania a prispôsobovania štruktúry fungovaniu školy (pracovné tímy pre aktuálne projekty, krátkodobé aj dlhodobé úlohy, pôsobenie metodikov, koučov, fundraisera, asistentov atď.). Niektoré rozhodnutia na úrovni školy sú delegované na tímy pedagógov, ktoré dané rozhodnutia realizujú. Závažné rozhodnutia sú diskutované na spoločných stretnutiach pracovníkov školy spolu s analýzou výhod a nevýhod možných riešení. V škole pôsobia dlhodobé funkčné pracovné tímy pre oblasť vzdelávania, aj pre rôzne oblasti rozvoj a školy. Škola podporuje prácu dočasných tímov, zaoberajúcich sa riešením aktuálnych výziev školy. Členovia pravidelných aj dočasných tímov školy majú rozvinuté zručnosti vedenia a facilitácie tímovej spolupráce. V škole pôsobia pravidelne externí odborníci (psychológ, tréneri, poradcovia ) a podporný personál (asistenti učiteľa). V škole fungujú pracovné tímy pre pravidelné ročné aktivity, ale aj príležitostné, aktuálne úlohy. Škola podporuje rozvoj zručností tímovej spolupráce a vedenia tímov. Niektorí pedagógovia pôsobia aj v iných ako učiteľských rolách (metodik, kouč, poradca, projektový manažér). Vedenie školy konzultuje s pedagógmi riešenie problémov školy. O závažných rozhodnutiach informuje kolektív dopredu, aby pedagógovia mali možnosť prispieť svojimi návrhmi.V niektorých oblastiach života triedy preberá učiteľ plnú zodpovednosť aj s rozhodovacími právomocami (napr. voľba metód vyučovania, tieto oblasti však nie sú jasne vymedzené). Príležitostne vznikajú pracovné tímy na realizáciu náročnejších úloh školy. Riešenie problémov a rozhodovanie sa uskutočňuje na úrovni vedenia školy. O výsledkoch a rozhodnutiach sú pedagógovia informovaní, majú možnosť diskutovať o spôsobe realizácie niektorých rozhodnutí. Vedenie dáva priestor na vyjadrenie sa k plánovaným aktivitám školy a dôležitým dokumentom. Vedenie školy a jednotliví pedagógovia fungujú vo svojich tradičných rolách. Rozhodovanie je centralizované, rozhodnutia priamo robí alebo schvaľuje riaditeľ školy.
6. Budovanie fyzického a virtuálneho prostredia školy
Škola a školské priestory majú inovatívny dizajn a flexibilné učebné prostredie. Učebne podporujú kreatívne využitie DT(digitálnych technológií). Učebné priestory sú navrhnuté tak, aby podporovali výučbu a učenie sa žiakov v rôznych formách a zoskupeniach, aj pre viaceré triedy naraz. Žiaci majú prístup k príslušným technológiám vždy a všade. Viac ako polovica učebných priestorov školy je uspôsobená na využívanie DT. Tieto priestory poskytujú možnosť využiť širokú škálu výučbových techník, ktoré podporujú individualizované prístupy k žiakom. Inovácia učebných priestorov, či už fyzických alebo virtuálnych, je považovaná za dôležitú a venuje sa jej pozornosť. Budova školy je energeticky úsporná, pripravená na rôznorodé použitie DT technológií. Sú využívané špecializované učebne, triedy majú priestor pre flexibilné usporiadanie , vo vývoji je virtuálne prostredie. Škola má dostatok vyhovujúcich priestorov na výučbu, prispôsobené jednotlivým predmetom Škola uvažuje, ako prispôsobiť výučbové prostredia na využitie DT v osnovách a pri výučbe a robí niektoré kroky. Škola rieši prednostne havarijné stavy budovy... Fyzické prostredia sú tradičné, málo sa investuje do obnovy školy.
design © Kolovratok