Homepage > Sebareflexia > Klíma školy
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Klíma školy

Vytváranie podporujúcej priateľskej atmosféry je jedným z dôležitých cieľov školy.

Podrobná sebareflexia v oblasti klímy školy obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,

  • možnosť výberu,

  • spolupráca,

  • spätná väzba,

  • obohatenie prostredia.

 

Označte, prosím, tie ukazovatele, ktoré možno pozorovať vo vašej škole. Prehľad, ktorý dostanete po vyplnení sebareflexie, ukazuje mieru uplatnenia jednotlivých princípov v riadení školy.

 

Poznámka: Ak myšou prejdete nad otáznik pri jednotlivých ukazovateľoch, uvidíte opis ukazovateľa, ktorý vysvetľuje, čo sa týmto ukazovateľom myslí.

Skupina Otázka Odpoveď
zmysluplnosť a systémovosť 1. rôznosť názorov vnímaná ako prirodzená súčasť života ?
2. rešpektované pravidlá správania a organizačný poriadok ?
3. modelovanie dohodnutých pravidiel ?
4. eliminované prejavy ponižovania a autoritatívne postupy ?
5. súlad medzi členmi vedenia školy ?
6. nadšenie pre učenie a aktívne zdokonaľovanie u pedagógov aj manažmentu školy ?
7. zameranie na príčiny problémov a ich riešenie ?
8. podpora v krízových situáciách ?
9. iniciatíva, ochota prijať úlohy ?
10. motivácia príjemným pracovným prostredím ?
11. rozvíjanie sebaúcty ?
12. uplatňovanie najnovších poznatkov o vytváraní prostredia podporujúceho učenie ?
13. podpora sebahodnotenia ?
14. rodičia sa cítia v škole vítaní ?
15. hrdosť na svoju školu ?
možnosť výberu 1. zdieľanie zodpovednosti ?
2. skúmanie a predkladanie alternatívnych riešení ?
3. definované oblasti pre konsenzuálne rozhodnutia ?
spolupráca 1. orientácia na uplatňovanie kooperatívneho riešenia konfliktov ?
2. zámerné vytváranie spoločenstva ?
3. neformálne diskusie a stretnutia ?
4. participatívne vytvárané spoločné priestory školy ?
spätná väzba 1. uprednostňovanie spätnej väzby pred kritikou ?
2. rešpekt k najlepším výkonom ?
3. používanie cielenej reči ?
4. oceňovanie pokroku a úspechov ?
obohatenie prostredia 1. estetický vzhľad tried a spoločných priestorov ?
2. pozitívne prijatie ?
3. aktuálne prezentácie o aktivitách tried a zamestnancov ?
4. umožnenie odpočinku a pohybu ?
5. vizualizácia pravidiel, postupov činnosti v spoločných priestoroch ?
6. nízka hlučnosť spoločných priestorov ?
Rôznosť názorov je vnímaná ako prirodzená súčasť života, podnecuje aktívne počúvanie a diskusiu. Pomenovávajú sa spoločné črty a diskutuje sa o odlišnostiach, správanie všetkých je korektné.
Vnútorný poriadok školy je participatívne vytvorený, prerokovaný so zástupcami žiakov aj učiteľov a podľa potrieb aktualizovaný. V triedach sú vytvorené dohody o správaní a všetci učitelia aj žiaci pracujú na ich dodržiavaní.
Vedenie školy, učitelia aj žiaci svojím správaním modelujú pravidlá správania v rámci školy aj mimo nej. Pravidelne reflektujú a poskytujú spätnú väzbu na dodržiavanie pravidiel, prebieha ich aktualizácia.
Eliminované sú prejavy ponižovania rovnako ako autoritatívne postupy. Partnerská, otvorená komunikácia a alternatívne postupy riešenia konfliktov sú základom vzťahov.
Členovia vedenia školy prezentujú, žijú, rovnaké hodnoty v súlade s víziou školy, navzájom sa podporujú.
Jednotne pôsobia do vnútra školy aj navonok.
V komunikácii so zamestnancami cítiť nadšenie pre učenie, zmysel pre humor.
Pedagógovia aj manažment sa aktívne zapájajú do zdokonaľovania školy.
Pri problémoch sa aktéri zameriavajú na ich príčiny, nie na symptómy, pomenovávajú sa potreby aktérov nielen pozície.
V krízových situáciách v kontakte s vonkajším prostredím vedenie školy a učitelia spoločne hľadajú riešenia.
Pracovníci iniciatívne preberajú úlohy, ktoré je potrebné urobiť, ochotne prijímajú zadané úlohy, nevyskytuje sa ohováranie a urážanie sa.
Vytvorená podporujúca pozitívna sociálna klíma pôsobí motivujúco, pedagógovia majú radosť nielen z učenia, ale aj zo vzájomných kontaktov.
Pravidelné oceňovanie práce, pozitívna spätná väzba medzi kolegami prispievajú k cielenému budovaniu sebaúcty jednotlivcov na základe prehlbovania sebapoznania.
Sústavne sa hľadajú spôsoby, ako najnovšie poznatky z biológie učenia o vytváraní prostredia vhodného pre učenie realizovať v dennom živote školy (sledovanie trendov vo vzdelávaní, aktívne vyhľadávanie v ponuke vzdelávacích aktivít pre učiteľov, kontaktovanie externých odborníkov, spoločné hľadanie účinných foriem a zdieľanie skúseností medzi kolegami).
Pravidelne je usmerňovaná pozornosť na sebahodnotenie, dodržiavanie školských pravidiel. Používa sa široká škála sebahodnotiacich aktivít: sebahodnotiace aktivity na poradách, dotazníky, ankety, hodnotiace rozhovory a pod.
Vo vzťahu s rodičmi prevláda rešpekt. Rodičia sú pravidelne informovaní o dianí v škole, poskytujú podnety pre rozvoj školy. Škola sa snaží o maximálnu otvorenosť v komunikácii s rodičmi a ich zapojenie do aktivít i procesov rozvoja školy.
Žiaci, pedagógovia i rodičia sa v škole cítia dobre. Poznajú jej silné stránky aj rozvojové možnosti. Cítia hrdosť na svoju školu. Škola má svoje logo alebo iný symbol, vlajku, školskú hymnu.
Je uplatňované zdieľanie zodpovednosti, v rámci dohodnutých pravidiel a vymedzených kompetencií rozhodujú jednotlivci (napr. tvorba triedneho kurikula, celoročnej témy, spravovanie triedneho fondu, časti rozpočtu školy, prijatie žiaka do triedy a pod.).
Pri problémoch, nových výzvach sa skúmajú viaceré alternatívne riešenia, postupy, ich dlhodobé i krátkodobé dôsledky.
Každé rozhodnutie je založené na preskúmaní výhod a nevýhod minimálne dvoch alternatív.
Sú jasne definované oblasti, kde sa rozhodnutia robia konsenzom, hlavne keď ide o závažné dlhodobé rozhodnutia strategického významu s dlhodobými dôsledkami (vízia školy, hodnoty školy, spoločné pravidlá, realizácia celoškolských projektov, prioritných cieľov školy a pod.).
Žiaci aj učitelia majú rozvinuté sociálne zručnosti a uplatňujú kooperatívne riešenie konfliktov, používajú ja výroky, vyjadrovanie pocitov. V škole sa aktívne používajú metódy skupinového riešenia konfliktov. Fungujú postupy pre kooperatívne riešenie konfliktov v rôznych oblastiach života školy.
Vytváranie spoločenstva je považované za jednu z dôležitých úloh školy. Aj táto činnosť je plánovaná a využíva sa pri nej široká škála prostriedkov, poskytujúcich možnosť výberu a zapojenia sa všetkým členom kolektívu. Prebieha otvorená a partnerská komunikácia, cielené aktivity na vytváranie spoločenstva detí, rodičov a pedagógov. Uplatňované je oceňovanie pokroku.

V kolektíve neexistujú "klany", skupinky ani napätie medzi učiteľmi jednotlivých stupňov škol. Všetci sa cítia byť členmi spoločenstva, zamestnanci školy prejavujú lojalitu voči škole, šíria je dobré meno.
Sú iniciované neformálne diskusie a stretnutia pedagógov (podľa záujmu aj mimo pracovného času).
Pracovné priestory školy sú organizované, vytvárané po konzultáciách v spolupráci s pedagógmi, rodičmi, žiakmi.
V škole je uprednostňované poskytovanie osobnej a vyváženej spätnej väzby pred kritikou. Spätná väzba je používaná na zlepšovanie spolupráce a podporu dodržiavania odsúhlasených pravidiel. Je aktívne vyhľadávaná a používaná vedením školy, učiteľmi, žiakmi.
Pri odmeňovaní sa neprejavuje závisť, vládne atmosféra rešpektu k najlepším výkonom.
Cielená reč je zameraná na pravidlá správania a sociálne zručnosti, je dôsledne využívaná všetkými pracovníkmi školy.
Oceňovanie práce, pozitívna spätná väzba je bežnou súčasťou denného života školy. Využívané sú všetky príležitosti na ocenenie pokroku jednotlivcov, tímov. Úspechy sú cielene vyhľadávané, evidované, zviditeľňované, zaznamenané (napr. v knihe úspechov).
Prostredie školy, tried nemá formálny "inštitucionálny " vzhľad, motivuje k spolupráci. Všetky priestory sú útulné, príjemné, esteticky upravené, čisté (napr. kvety, koberce, lampy, hudba, vône...). Spoločné priestory umožňujú vzdelávanie sa, oddych, spoločné stretávanie a pohyb bez rušenia ostatných.
Pri vstupe do školy sa prejavuje pozitívne prijatie návštevníka, zamestnanca, žiaka (napr. ústretový informátor, jazyk informačných nosičov pre rodičov, aspoň pred začiatkom vyučovania je v priestoroch vstupu prítomný niekto z vedenia školy, riaditeľ, zástupca, ktorý pozdraví učiteľov v zborovni, osloví žiakov pri príchode...).
Spoločné priestory obsahujú výstupy aktivít žiakov aj pedagógov (je možné zistiť, čo sa v škole deje, vystavené sú príklady kľúčového učiva, aplikačných úloh, výsledky projektov, informácie o celoročných témach v triedach, ...).
Prostredie školy umožňuje aj pohyb, odpočinok bez rušenia ostatných (napr. stolnotenisové stoly a hry na chodbách, posedenie na chodbách, relaxačná miestnosť ...).
Dodržiavanie pravidiel života v škole je podporované vizualizáciou pravidiel, postupov činnosti v spoločných priestoroch, s využitím pozitívnych slovných formulácií.
Škola sa snaží o nízku hlučnosť spoločných priestorov (ako obývačka 60 Db). Intenzita hlasov pri komunikácii s deťmi i kolegami je podobná intenzite používanej v obývačke. Zvonenie je nahradené hudbou alebo sa nezvoní.
design © Kolovratok