Homepage > Sebareflexia > Kurikulum
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Kurikulum

Škola sa po obsahovej stránke profiluje, čím prispieva k diverzifikácii vzdelávacej ponuky.

Podrobné sebahodnotenie v oblasti kurikula obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,

  • možnosť výberu,

  • spolupráca,

  • spätná väzba,

  • obohatenie prostredia.

 

Označte, prosím, tie ukazovatele, ktoré možno pozorovať vo vašej škole. Prehľad, ktorý dostanete po vyplnení sebareflexie, ukazuje mieru uplatnenia jednotlivých princípov v riadení školy.

 

Poznámka: Ak myšou prejdete nad otáznik pri jednotlivých ukazovateľoch, uvidíte opis ukazovateľa, ktorý vysvetľuje, čo sa týmto ukazovateľom myslí.

Skupina Otázka Odpoveď
zmysluplnosť a systémovosť 1. stratégia rozvoja kurikula, školský vzdelávací program ?
2. učebný obsah postavený na kompetenčnom základe ?
3. aktívna podpora sociálneho učenia ?
4. uznávanie rôznych foriem kurikula ?
5. učenie založené na konceptoch ?
6. využívanie zážitkového učenia ?
7. participatívne učenie ?
8. využívanie rôznych organizačných foriem učenia ?
9. práca podľa individuálneho tempa ?
10. prierezové témy v školskom kurikule ?
11.rozvoj sebaúcty ?
12. jasne stanovené kritériá hodnotenia ?
13. podpora tvorivosti ?
14. nformačno--komunikačné technológie vo vyučovaní ?
možnosť výberu 1. uplatňovanie rôznych vyučovacích štýlov ?
2. rôzne podoby voliteľnosti ?
3. rôzne spôsoby hodnotenia, sebahodnotenia ?
4. rôzne spôsoby sebahodnotenia ?
spolupráca 1. učenie sa tímovej spolupráci ?
2. kooperatívne vyučovanie ?
3. rovesnícke učenie (peer učenie) ?
4. rôznorodosť učebných skupín ?
spätná väzba 1. spätná väzba na proces ?
2. okamžitá spätná väzba ?
3. skupinové prezentácie s poskytovaním spätnej väzby ?
4. spätná väzba žiakov učiteľom ?
bohatenie prostredia 1. obohatené prostredie v súvislosti s preberanou témou učiva ?
2. kútiky pre špecifické činnosti v triedach ?
3. ekologické učebné prostredie priamo v škole ?
4. výstavy žiackych prác, nielen najlepších ?
5. IKT v triede ?
6. práca s hlasom a tichom ?
Škola má spracovanú stratégiu rozvoja v oblasti kurikula, školský vzdelávací program (alebo vzdelávacie programy tried, celoročné témy).
Vzdelávací program školy je postavený na kompetenčnom základe. Pozornosť sa venuje rozvíjaniu kognitívnych, osobných, sociálnych a prierezových kompetencií. Realizácia vyučovania v jednotlivých predmetoch, tematických oblastiach, cielene rozvíja definované kompetencie. Učitelia vytvárajú nové metódy ich rozvoja a vymieňajú si skúsenosti z procesov učenia, hľadajú efektívne spoločné a doplnkové postupy.
Škola realizuje preventívny program podpory sociálneho učenia. Jeho súčasťou je aj sociálne učenie, podporovanie zručností potrebných pre život, kvalitné medziľudské vzťahy. V škole funguje projekt, program, kooperatívneho riešenia konfliktov. Všetci učitelia pravidelne uplatňujú metodiku rozvíjania zručností potrebných pre život. Hlavnou stratégiou činností v škole je spolupráca. Život v triedach, v škole, predstavuje demokratický model spolužitia.
Dôležitosť sa pripisuje rôznym formám kurikula - zamýšľanému (plánovanému), realizovanému, dosiahnutému. Škola sa snaží vedome pozitívne ovplyvňovať aj "skryté" kurikulum - sociálne vzťahy, sociálnu klímu v triedach a škole.
Učenie je založené na vytváraní konceptov, objavovaní a využívaní medzipredmetových a tematických súvislostí a integrácii učiva podľa rôznych organizujúcich aspektov (napr. systémy, časová postupnosť, štruktúry, blízke miesta, významní ľudia ...). Je realizované Integrované tematické vyučovanie (k pojmovému kľúčovému učivu) v podobe integrovaného tematického bloku alebo tematických projektových dní (aspoň raz mesačne).
Používajú sa vyučovacie metódy založené na vlastnej skúsenosti (princíp byť tam), zážitkovom a participatívnom učení, ktoré umožňujú vnútropredmetovú i medzipredmetovú integráciu a prepojenie učenia so životom. Realizujú sa rôzne formy projektov - denné, týždenné, mesačné, celoročné témy, ako aj ročníkové, medziročníkové, celoškolské, projekty a peer projekty.
Žiaci sa podieľajú na určovaní cieľov a obsahu učenia (aspoň v oblasti sociálne učenia - výber životných zručností, na ktorých v triede cielene pracujú, výber praktických činov, výber exkurzií v súvislosti s preberanou témou a pod.). Realizujú sa rôzne formy projektov.
Využívajú sa aj iné organizačné formy ako vyučovacie hodiny - projektové dni, moduly, epochy, integrované vyučovacie bloky (spravidla v rozsahu 90 minút - v bloku sa striedajú rôzne činnosti, čím sa zvyšuje efektívnosť vyučovania a dodržiava sa psychohygiena).
Zabezpečenie podmienok na utváranie mentálnych programov. Vytvára sa priestor na prácu podľa podľa vlastného tempa (blokové vyučovanie, neprerušovanie učenia zvonením, individuálna práca).
Súčasťou kurikula všetkých tried sú aj prierezové témy. Dôraz je kladený na učenie (sa) rešpektu k rôznorodosti, výchove "o" a "k" ľudským právam, kooperatívnemu riešeniu konfliktov, mediácii, mediálnej environmentálnej výchove a pod.
Využívajú sa techniky kritického myslenia, učenia sa argumentovať, viesť polemiku, diskusiu, dialóg.
Rozvoj sebaúcty je významným cieľom školského kurikula. S cieľom rozvíjať sebaúctu je do vyučovania pravidelne zaraďovaná reflexia a sebareflexia správania, učenia. Využívanie rôznych foriem oceňovania, poďakovania, vydávanie vysvedčení aj o zvládnutí sociálnych a osobných zručností nielen pre žiakov, ale aj pedagógov a rodičov.
Učiteľ poskytuje transparentné postupy a kritériá hodnotenia. Je vhodné, keď sa na ich tvorbe (pokiaľ je to možné) podieľajú aj žiaci.
Cielené rozvíjanie tvorivosti pri riešení úloh, problémov, tvorbe produktov. Podporovanie nápaditosti, fantázie aj intuície, oceňovanie inovatívnych prístupov.
Informačno-komunikačné technológie sú využívané nielen ako nástroj hodnotenia, ale aj ako zdroj informácií a nástroj interaktívneho učenia (využívanie tematických www , online ukážky pri výklade, prezentácii učiva, aplikačných úlohách, tvorba tematických www, ppt prezentácií, učebných prostredí a pod.)
Osvojovanie obsahu vzdelávania sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi, ktoré zodpovedajú charakteru učiva a učebným štýlom žiakov. Pri tvorbe úloh sa často uplatňuje Gardnerova teória viacnásobnej inteligencie a Bloomova taxonómia.
Možnosť výberu sa uplatňuje v rôznych podobách - vo výbere voliteľných predmetov, tém projektov, aplikačných úloh, krúžkov, záujmových aktivít a ďalších činností.
(Okrem povinných úloh si žiaci môžu vyberať voliteľné úlohy a formu práce - individuálnu alebo skupinovú, môžu riešiť úlohy skončil som skôr, výberové domáce úlohy a pod.).
Uplatňujú sa rozličné spôsoby hodnotenia, pričom cieľom je vždy rast, rozvoj žiaka. Žiaci si vedú portfólio najlepších prác, ktoré je podkladom porovnávania ich osobného pokroku a dokladuje zvládnutie učiva. Pravidelné uplatňovanie sebahodnotenia, sebareflexie (písanie denníka, škály prejavov správania, dotazníky, obrázky atď.). Hodnotenie spracovania úloh sa uskutočňuje aj pozorovaním, formou zdieľania pozorovania v dvojiciach, spracovaním pozorovacích hárkov.
Zvládnutie jednotlivých kompetencií je preverované v reálnych životných situáciách, pri realizovaní projektov, v kontakte s reálnym životom. Uskutočňujú sa individuálne alebo skupinové prezentácie výstupov projektov alebo skupinovej práce (plagáty, vytvorené modely, predstavenia, knihy), žiacke konferencie, výstavy všetkých žiackych prác (nielen najlepších) a pod.
Uskutočňujú sa rôzne formy verbálnej aj neverbálnej sebareflexie.
Obsah pojmu spolupráca si žiaci osvojujú prostredníctom zážitkového a skúsenostného učenia - o postupoch spolupráce, rolách v tíme a fázach jeho vývoja. Postupy skupinovej práce fungujú bez sústavného zameriavania pozornosti na proces spolupráce. Tímové úlohy sú zámerne vybrané, vytvorené tak, aby ich spracovanie bolo v tíme efektívnejšie, ako keď úlohu robí jednotlivec.
Žiaci tvorivo spolupracujú v tímoch na riešení úloh, pri prezentáciách projektov.Učia sa navzájom aj z prezentácií tímov. Kooperatívne vyučovanie je používané pri úlohách, pri ktorých sa týmto spôsobom efektívnejšie dosahujú výsledky (výstupy projektov) a vzniká synergický efekt.
Fungujú rovesnícke projekty (napr. peer mediácia, tútoriály tímov - starších žiakov nad triedami 1. stupňa), využívané je integrované tematické vyučovanie rôznych tém žiakov 2. stupňa v triedach na 1. stupni.
Využívanie rôznych typov skupín podľa rôznych kritérií výberu členov skupín (dlhodobé domovské skupiny, záujmové skupiny, pracovné skupiny, skupiny podľa vedomostí a pod.).
Pri prezentáciách tímov sa spätná väzba poskytuje nielen na výsledok práce, ale aj na proces. Uvádzané sú pozitíva, negatíva spolupráce. Reflektuje sa osobný vklad jednotlivcov.
Včasné, jasné poskytovanie spätnej väzby pri učení, ktoré je vnímané ako vytváranie zmysluplných mentálnych programov. Vytváranie správnych programov podporuje spätná väzba od učiteľov aj žiakov navzájom (vzájomné opravy prác, tútoriály medzi žiakmi a pod.). Pomôcky pre učenie poskytujú prirodzenú spätnú väzbu (elektronické kvízy, násobilka, hlavolamy, počítačové simulácie a pod.).
Výsledky projektov, spracovaných úloh sú prezentované v celej skupine a prispievajú k osvojeniu učebného obsahu. Pri hodnotení úloh, projektov sa uplatňujú kritériá sss (splnenie, správne, súhrnne ).
Pedagógovia vedú žiakov k tomu, aby aj im poskytovali kultivovanú spätnú väzbu (napr. tvorba vysvedčení pre učiteľov, písomné ankety).
Obohatené prostredie pomáha efektívnemu osvojeniu učebného obsahu prostredníctvom vizuálneho priblíženia témy (učiva, ktoré sa žiaci práve učia) v triede. Súčasťou sú prírodniny, reálne predmety súvisiace s učivom, simulácie, inscenácie reálnych situácií, zdrojoví ľudia v triede a pod.
V triedach sú vytvorené zóny, kútiky pre špecifické činnosti (oddychový kútik, čitateľský kútik, vedecký kútik, ...).
Škola realizuje environmentálnu výchovu vytváraním vhodného, ekologického učebného prostredia priamo v škole, na školskom dvore, v záhrade a v komunite.
Prostredie dotvárajú výstavy žiackych prác, nielen najlepších (dôležité je porovnávanie s predchádzajúcim výkonom, zlepšenie).
Dataprojektor, počítače, interaktívne tabule sú dostupné, aktívne, pravidelne využívané pri výklade, spracovaní a prezentáciách zvládnutého učiva. Pre samostatnú prácu žiakov s prístrojmi, technológiami sú zavedené postupy. Využívanie prístrojov a technológií prebieha aj s využitím postupu skončil som skôr.
Hlučnosť v triedach je závislá od typu činnosti detí. Rešpektované sú odporúčané hranice hlučnosti pre jednotlivé činnosti.
Cielene sa vyučuje práca s intenzitou hlasu, pravidelne sú zaraďované tiché chvíľky na premýšľanie, relaxáciu a reflexiu.
design © Kolovratok