Homepage > Sebareflexia > Spolupráca s komunitou
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Spolupráca s komunitou

Škola spolupracuje s predstaviteľmi komunity a rodičmi na otváraní školy komunite, "budovaní" školy a komunity (fyzicky aj duchovne).

Podrobná sebareflexia v oblasti spolupráca s komunitou obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,

  • možnosť výberu,

  • spolupráca,

  • spätná väzba,

  • obohatenie prostredia.

 

Označte, prosím, tie ukazovatele, ktoré možno pozorovať vo vašej škole. Prehľad, ktorý dostanete po vyplnení sebareflexie, ukazuje mieru uplatnenia jednotlivých princípov pri spolupráci s komunitou.

 

Poznámka: Ak myšou prejdete nad otáznik pri jednotlivých ukazovateľoch, uvidíte opis ukazovateľa, ktorý vysvetľuje, čo sa týmto ukazovateľom myslí.

Skupina Otázka Odpoveď
zmysluplnosť a systémovosť 1. zveľaďovanie miesta pre život ?
2. projekty školy vychádzajú z miestnych pomerov ?
3. škola podnecuje rôzne formy vzdelávania rodičov ?
4. spoločné učenie pedagógov a záujemcov z komunity ?
5. zdrojoví ľudia, experti v triedach ?
6. ústretová komunikácia so zriaďovateľom ?
7. podpora filantropie ?
8. podpora iniciatívneho konania detí, rodičov, učiteľov ?
možnosť výberu 1. pestré formy stretnutí s rodičmi v triedach ?
2. rôzne typy celoškolských stretnutí s rodičmi a predstaviteľmi komunity ?
3. oceňovanie rozmanitosti v komunite ?
spolupráca 1. systém reagovania na novo vynárajúce potreby detí (NPD) v komunite ?
2. rozvoj spolupatričnosti v komunite ?
3. spolupráca rady školy a miestneho zastupiteľstva ?
4. spolupráca s inštitúciami v komunite ?
5. komunitné vzdelávanie pre špecifické skupiny obyvateľov v komunite ?
Spätná väzba 1. pravidelná komunikácia s rodičmi ?
2. prieskum novo vynárajúcich sa potrieb detí v komunite ?
3. aktívne periodické zisťovanie spätnej väzby od rodičov ?
4. vytváranie príležitostí na oceňovanie ?
5. spätná väzba od zástupcov spolupracujúcich inštitúcií ?
obohatenie prostredia 1. informácie o aktivitách školy na komunitných informačných nosičoch ?
2. záujem médií o dianie v škole ?
3. uskutočňovanie sociálnych projektov a praktických činov v komunite ?
4. prezentovanie všetkých partnerov školy a spolupracujúcich skupín na verejnosti ?
5. zapojenie školského úradu a školskej inšpekcie do diania v škole ?
Škola podporuje kritické myslenie, iniciatívu, tvorivosť detí, učiteľov, rodičov vytvárať "najlepšie" miesto pre život v škole, obci aj meste.
Projekty školy vychádzajú zo znalostí miestnych pomerov, blízkych regionálnych kultúrnych daností a prieskumu potrieb detí.
Rodičia, rovnako ako predstavitelia komunity, sú oboznámení s podstatnými poznatkami z biológie učenia, pedagogiky, zo psychológie, so zaujímavými výskumami potrieb detí, aj s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami.
Záujemcovia z radov rodičov a členov komunity absolvujú tréningy v inovačnom programe (v programoch rozvoja sociálnych a osobných kompetencií, zážitkového učenia, v metódach konkrétneho školského vzdelávacieho programu a pod.).
Predstavitelia komunity aj rodičia sa pravidelne zapájajú do vyučovacieho procesu, projektov. Sú zdrojovými ľuďmi, expertmi, "vyučujúcimi" svoju odbornosť (napr. herec, redaktor, výtvarník, hudobník, spisovateľ) alebo zdieľajúci skúsenosti svojich záujmových aktivít. Zapojenie zdrojových ľudí je (celoročne) plánované, priebežne aktualizované.
Zriaďovateľ spolupracuje, pomáha, pri nastavení transparentnej komunikácie so školou a vytváraní systému rozhodovania. Koordinuje vytváranie podmienok pre realizáciu inovatívneho výchovno-vzdelávacieho programu školy.
Rodičia a členovia komunity sa podieľajú na darovaní pomôcok, kníh, prístrojov a iných potrieb dôležitých pre efektívne vyučovanie.
Škola zapája deti, učiteľov, rodičov, členov komunity do rôznych praktických činov, sociálnych projektov, prieskumu potrieb detí a podobných aktivít.
Učitelia realizujú rôzne stretnutia s rodičmi - skupinové informačné stretnutia, oslavy učenia, individuálne stretnutia v čase konzultačných hodín, spoločné stretnutie so zameraním na riešenie problémov triedy, neformálne stretnutia ako športové olympiády, tvorivé dielne, vianočné a príležitostné stretnutia, zväčša spojené s prezentáciou kultúrneho programu a iné.
Vedenie školy iniciuje (spolupracuje na organizovaní) rôzne typy stretnutí rodičov a zástupcov iných organizácii v komunite - vzdelávacie aktivity, neformálne stretnutia (plesy, športové podujatia...), večery podpory školy a pod. Druhy aktivít zohľadňujú rôzne možnosti zapojenia sa dôležitých dospelých v komunite.

Veľká pozornosť je venovaná možnosti výberu pre rodičov v súvislosti so zapojením sa do jednotlivých aktivít školy. Počas interaktívnych aktivít je dôsledne uplatňovaná zásada - „možnosť zdržať sa", keď forma zapojenia nie je rodičom príjemná, keď sa pri konkrétnej aktivite necítia dobre, zostávajú v roli pozorovateľov.
Projekty školy mapujú rozmanitosť v komunite, ktorá je vnímaná ako hodnota, prirodzená súčasť života. Pomenovávajú, diskutujú sa prínosy a rozmanitosti.
S potrebami detí sa v komunite pracuje systematicky, postupy a procesy ich mapovania a reagovania na ne sú súčasťou strategických dokumentov obce. Pozornosť je venovaná aj novo vynárajúcim sa potrebám detí.
Ide o vytváranie podmienok na spoluprácu pre rovnaký cieľ. Využíva sa kooperatívne plánovanie v prospech detí a mladých ľudí s dôrazom na proces a rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov.
Členovia rady školy iniciatívne prenášajú podnety zo školy do miestneho zastupiteľstva. Škola sa aktívne zapája do riešenia problémov komunity, pomáha pomenovať problémy komunity a vytvára príležitosti pre podieľanie sa na ich riešení.
Inštitúcie v komunite sa využívajú ako cieľ "náučných ciest", exkurzií, ako možnosť "byť tam".
Rodičia aj predstavitelia komunity sa aktívne podieľajú, poskytujú pomoc, pri organizovaní poznávacích aktivít (odbornú, organizačnú aj finančnú). Škola a miestne inštitúcie (knižnica, domov dôchodcov, detské a mládežnícke organizácie, environmentálne MVO a pod.) príležitostne či pravidelne organizujú spoločné
V škole sa uskutočňuje vzdelávanie pre špecifické skupiny obyvateľov - napr. pre nezamestnaných, matky na materskej dovolenke, dôchodcov, zdravotne postihnutých, príslušníkov etnických skupín. Realizujú sa kurzy zvyšovania kvalifikácie.
Pravidelný je osobný kontakt pedagógov s rodičmi. Uskutočňuje sa na partnerskom princípe, ktorého súčasťou je poskytovanie spätnej väzby, priama, ústretová, otvorená komunikácia. Rodičia sú pravidelne aj písomne informovaní o dianí v triede a v škole. Majú možnosti kontaktovať pedagógov aj mimo vyhradených stretnutí s rodičmi.
Koncept NPD je v komunite známy, diskutovaný medzi dospelými aj s deťmi, pravidelne sa uskutočňuje ich prieskum.
Škola pravidelne (aspoň raz ročne) zisťuje spätnú väzbu od rodičov v súvislosti s plnením kľúčových cieľov školy.
Účasť členov komunity, rodičov na oslavách učenia, výročiach, vernisážach, koncertoch a iných podujatiach nie je chápaná ako povinnosť, ale ako príležitosť vymeniť si názory, pripomienky, oceniť dosiahnuté výsledky, vyhodnotiť dosahované či dosiahnuté ciele.
Zástupcovia inštitúcií v komunite sa pravidelne zúčastňujú všetkých podujatí, ktoré sa v škole realizujú a poskytujú škole spätnú väzbu.
Informácie o aktivitách školy sa nachádzajú aj na verejných výveskách, informačných tabuliach v obci, www stránke obce a v ďalších médiách.
Aktivity školy vyvolávajú záujem médií. Médiá sa dlhodobo zaujímajú o dianie v škole a pravidelne o ňom informujú miestnu komunitu. Škola informuje médiá o pripravovaných aktivitách, prípadne o realizovaných akciách.
Pravidelnou súčasťou života školy je uskutočňovanie sociálnych projektov a praktických činov, ktoré riešia aktuálne problémy školy, komunity. Sociálne projekty a praktické činy dokumentujú zvládanie osobných a sociálnych kompetencií. Pravidelne sa uplatňujú rôzne formy prezentácií (školský časopis, triedne školské konferencie, články v miestnych médiách a pod.).
Škola prezentuje (uvádza v prezentačných materiáloch) na verejnosti všetkých partnerov a spolupracujúce skupiny.
Funguje vzájomná informovanosť, spoluorganizácia podujatí so školskou inšpekciou, školským úradom.
design © Kolovratok