Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Ako pracovať so životnými zručnosťami
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Ako pracovať so životnými zručnosťami

Závisí to od potrieb a cieľov, z ktorých budeme vychádzať. Keď však chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať, hodnotiť, správne sa rozhodovať a zodpovedne si vyberať, riadiť a usmerňovať svoj život a osobnostný rast.

Týmto spôsobom sa medzi najdôležitejšie osobné a sociálne kompetencie zaraďujú nasledujúce spôsobilosti, ktoré sa pod rôznymi názvami opakujú takmer vo všetkých zoznamoch:

 • uvedomovať si a vytvárať vlastnú identitu (sebareflexia a sebauvedomenie),
 • cieľavedome organizovať svoj život (sebaregulácia),
 • budovať priateľské a podporujúce vzťahy s druhými,
 • spolupracovať, podieľať sa na práci tímu,
 • kooperatívne riešiť problémy a konflikty.

Počas dvanástich rokov experimentálneho overovania vysoko efektívneho učenia/ITV sú na základe skúseností z pedagogickej praxe metodicky spracované postupy zavádzania a upevňovania životných zručností (spôsobilostí, kompetencií), ktoré sa osvedčili aj v neformálnych skupinách. Možné je odporúčať nasledujúce všeobecné postupy pre vzdelávateľov:

 • diskutujte o zručnostiach, ktoré budú deti potrebovať, aby došlo k spoločnému porozumeniu toho, čo znamenajú a prečo sú potrebné, využite indikátory prejavu,
 • napíšte spoločne s deťmi plagát s danými zručnosťami alebo obrázky, piktogramy zručností,
 • plagáty (obrázky, piktogramy) zručností majte vyvesené na viditeľnom mieste a v prípade potreby sa k nim vracajte,
 • modelujte životné zručnosti svojím správaním,
 • oceňujte u detí správanie, ktoré je v súlade so zručnosťami,
 • prediskutujte situácie, ktoré nastali a vyžadovali isté zručnosti,
 • trénujte dané zručnosti v pripravených situáciách (hranie rolí, hry...), ale aj v reálnom živote,
 • prepájajte rozvíjanie životných zručností s vyučovaním obsahu vyučovacích predmetov, s realizáciou tematických projektov.

Práca so životnými zručnosťami vyžaduje dlhodobé a systematické rozvíjanie zručností, podrobnejšie opísané v časti celoživotné pravidlá a životné zručnosti.

design © Kolovratok