Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Osobne a sociálne kompetencie
testselector

Osobné a sociálne kompetencie

Vo formálnom vzdelávaní je kladený väčší dôraz na „vedomosti“ (vedieť) ako „bytie“ (byť). Málo času a aj pozornosti sa venuje tomu, aby sa deti naučili porozumieť sebe, aby samy seba poznali, aby dokázali svoj život prežiť ako úspešný a šťastný. Podstatnou súčasťou výchovy k bytiu môže byť rozvíjanie sociálnych spôsobilostí* (zručností, kompetencií), rozvoj osobných spôsobilostí. Osobné a sociálne tvorí jednotu – komplex osobnostných kvalít. Osobné a sociálne kompetencie žiakov zvyšujú ich školskú úspešnosť a zároveň sú dôležitým nástrojom na vytváranie spolupracujúceho triedneho spoločenstva a pocitu spolupatričnosti ku skupine. Kompetencie spoločne s celoživotnými pravidlami dokresľujú, ktoré aspekty správania je potrebné u žiakov rozvíjať, aby ich „pracovné spoločenstvo“ vytváralo atmosféru podporujúcu učenie. Kompetencie tvoria otvorený systém, ktorý je priebežne dotváraný podľa potrieb. Pri výbere kompetencií uplatňujeme ten istý postup ako pri výbere pravidiel.

Osobné a sociálne kompetencie (bez ohľadu na to, či sú ich nositelia žiaci alebo učitelia) sú nezávislé na konkrétnom predmete alebo odbore, dajú sa uplatniť v mnohých odboroch. Sú základom celoživotného učenia sa, ako napríklad riešenie problémov a konfliktov, schopnosť spolupracovať, či metakognitívna kompetencia učiť sa učiť sa. Nerovnaká miera ich osvojovania sa pokladá za hlavnú príčinu sociálnych rozdielov a ohrozovanie niektorých skupín obyvateľov alebo jednotlivcov. Z toho vyplýva, že je nutné vyvážiť aspekt súťaživosti v spoločnosti, ktorý kladie dôraz na vynikajúcu kvalitu, výkonnosť, rozmanitosť a možnosti výberu aspektom spolupráce, ktorý presadzuje sociálnu spravodlivosť a rovnosť príležitostí, solidaritu a toleranciu. Nadmerná súťaživosť, ktorá nie je harmonizovaná (či kompenzovaná) spoluprácou, empatiou a prosociálnosťou, môže viesť k rôznym druhom spoločenského vylúčenia (aj v samotnej školskej triede). To je pole pôsobnosti osobných a sociálnych kompetencií, ide napr.o samostatnosť, ochotu riskovať, iniciatívnosť a podnikavosťna strane jednej, ale aj v oveľa väčšej miere o tímovú prácu, ohľaduplnosť, starostlivosť, priateľský a partnerský prístup, solidaritu, vedenie dialógu a aktívny občiansky prístupna strane druhej. Sociálne kompetencie sa významne podieľajú na ekonomickej a sociálnej integrácii jednotlivca v spoločnosti.

čítať ďalej

design © Kolovratok