Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Osobne a sociálne kompetencie > Osobné a sociálne kompetencie
testselector

Osobné a sociálne kompetencie

Vo formálnom vzdelávaní je kladený väčší dôraz na „vedomosti“ (vedieť) ako „bytie“ (byť). Málo času a aj pozornosti sa venuje tomu, aby sa deti naučili porozumieť sebe, aby samy seba poznali, aby dokázali svoj život prežiť ako úspešný a šťastný. Podstatnou súčasťou výchovy k bytiu môže byť rozvíjanie sociálnych spôsobilostí* (zručností, kompetencií), rozvoj osobných spôsobilostí. Osobné a sociálne tvorí jednotu – komplex osobnostných kvalít. Osobné a sociálne kompetencie žiakov zvyšujú ich školskú úspešnosť a zároveň sú dôležitým nástrojom na vytváranie spolupracujúceho triedneho spoločenstva a pocitu spolupatričnosti ku skupine. Kompetencie spoločne s celoživotnými pravidlami dokresľujú, ktoré aspekty správania je potrebné u žiakov rozvíjať, aby ich „pracovné spoločenstvo“ vytváralo atmosféru podporujúcu učenie. Kompetencie tvoria otvorený systém, ktorý je priebežne dotváraný podľa potrieb. Pri výbere kompetencií uplatňujeme ten istý postup ako pri výbere pravidiel.

Osobné a sociálne kompetencie (bez ohľadu na to, či sú ich nositelia žiaci alebo učitelia) sú nezávislé na konkrétnom predmete alebo odbore, dajú sa uplatniť v mnohých odboroch. Sú základom celoživotného učenia sa, ako napríklad riešenie problémov a konfliktov, schopnosť spolupracovať, či metakognitívna kompetencia učiť sa učiť sa. Nerovnaká miera ich osvojovania sa pokladá za hlavnú príčinu sociálnych rozdielov a ohrozovanie niektorých skupín obyvateľov alebo jednotlivcov. Z toho vyplýva, že je nutné vyvážiť aspekt súťaživosti v spoločnosti, ktorý kladie dôraz na vynikajúcu kvalitu, výkonnosť, rozmanitosť a možnosti výberu aspektom spolupráce, ktorý presadzuje sociálnu spravodlivosť a rovnosť príležitostí, solidaritu a toleranciu. Nadmerná súťaživosť, ktorá nie je harmonizovaná (či kompenzovaná) spoluprácou, empatiou a prosociálnosťou, môže viesť k rôznym druhom spoločenského vylúčenia (aj v samotnej školskej triede). To je pole pôsobnosti osobných a sociálnych kompetencií, ide napr.o samostatnosť, ochotu riskovať, iniciatívnosť a podnikavosťna strane jednej, ale aj v oveľa väčšej miere o tímovú prácu, ohľaduplnosť, starostlivosť, priateľský a partnerský prístup, solidaritu, vedenie dialógu a aktívny občiansky prístupna strane druhej. Sociálne kompetencie sa významne podieľajú na ekonomickej a sociálnej integrácii jednotlivca v spoločnosti.

Skúsenosti z praxe** potvrdzujú, že osobné a sociálne kompetencie sa veľmi úzko vzájomne ovplyvňujú a prelínajú. Vysoká miera sociálnych kompetencií podporuje rozvoj personálnych, ako sú napr.: zvedavosť, iniciatíva, snaha, vytrvalosť, motivovanosť, sebaúcta, zodpovednosť, ohľaduplnosťa ďalšie. Personálne kompetencie sú úzko späté s postojmi (ustálené správanie alebo spôsob konania, ktoré vyjadrujú pocit alebo názor). Osobné a sociálne kompetencie majú nadpredmetový charakter a ich realizácia je viazaná skôr na metódy vyučovania ako na obsah učiva, aj keď sa precvičujú na konkrétnom obsahu.

Návrh kľúčových kompetencií s indikátormi

Predložený zoznam kľúčových kompetencií umožňuje ich komplexné rozvíjanie. Na základe sledovania prejavov kompetencií, indikátorov správania, môžeme pozorovať rast a vývoj každého žiaka, ale aj dospelého v závislosti od veku a skúsenosti. Jednotlivé prejavy (komponenty) je možné ešte „rozmeniť na drobné“ a pripraviť si hodnotiace hárky, v ktorých budeme sledovať pokrok žiaka, pričom ho neporovnávame s druhými, len so sebou samým.

 

  Jednotlivé kompetencie

  Celky

  kompetencií

1.       vedieť vyhľadávať a využívať informácie

 

 

 

  I. Kognitívne

  kompetencie

  a

  funkčné

  kompetencie

 

2.       riešiť problémy

3.       kriticky myslieť, vedieť vyjadriť svoj názor

4.       byť tvorivý

5.       učiť sa učiť

6.       efektívne si organizovať prácu

7.       uplatňovať logické operácie

8.       využívať informačno - komunikačné technológie a médiá

9.       čítať s porozumením súvislé texty a rozumieť grafom, diagramom, tabuľkám

10.   vyjadrovať sa písomne

11.   funkčne využívať matematické poznatky a zručnosti

12.   vytvárať a reflektovať vlastnú identitu

 

 

  II. Osobné   

  (Personálne)

  kompetencie

13.   zodpovedne sa rozhodovať a cieľavedome riadiť vlastný život (organizovať a sebaregulovať) 

14.   byť zvedavý - mať chuť poznávať

15.   vedieť prejavovať a zvládať emócie

16.   spolupracovať s druhými

 

  III. Sociálne

  kompetencie

17.   budovať vzťahy s druhými

18.   aktívne tvoriť a ochraňovať životné prostredie

19.   kooperatívne riešiť konflikty

20.   adekvátne komunikovať (vhodná forma aj obsah)

  III. A/

 Komunikačné

  kompetencie

 

 

21.    neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu

22.    aktívne počúvať

23.    poskytovať vecnú spätnú väzbu

24.   byť zodpovedný vo svojom konaní

  III. B/

  Občianske

  kompetencie

25.   aktívne sa zaujímať o veci verejné

26.   rešpektovať a uplatňovať ľudské práva

27.   vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči

  III. C/

  Kultúrne

  kompetencie

28.   rozumieť symbolike európskej kultúry

29.   poznať zvuky charakteristické pre našu kultúru

30.   vedieť interpretovať pohyb a iné signály ľudského tela charakteristické pre našu kultúrnu tradíciu

31.   rešpektovať kultúrnu rôznorodosť

 

Spracovali: Darina Gogolová, Ľubica Bagalová

 


* Kategórie spôsobilosti, zručnosti, kompetencie používame ako synonymá.

** Viď Záverečná správa gestora o experimentálnom overovaní výchovno-vzdelávacieho projektu Integrované tematické vyučovanie. Bratislava: ŠPÚ, 2001.

design © Kolovratok