Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Životné zručnosti > Zavádzania životnej zručnosti zodpovednosť
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Zavádzania životnej zručnosti zodpovednosť

Zavádzania životnej zručnosti zodpovednosť na I. stupni ZŠ


Scenár integrovaného  tematického  bloku, ktorý  možno použiť aj pri zavádzaní ďalších životných zručností/ ŽZ.

 

Postup pred vstupom do triedy:

·         Vitajte.

·         Sadnite si do komunitného kruhu.

·         Vezmite si jeden lístok s vyjadrením, ktoré je v strede komunity na stoličke.

 

Program - mapa mysle

Motivácia

Žiaci postupne prečítajú nahlas vyjadrenia - vety, ktoré si vzali na lístkoch zo stredu komunity.

Ferko doniesol plastovú fľašu potrebnú na pracovné vyučovanie.

Zuzka v piatok, pred odchodom na víkend, poliala kvety v triede.

Miška prišla na stretnutie v dohodnutom čase. Nemeškala.

Peter si dokončil doma aplikačnú úlohu, ktorú nestihol urobiť počas vyučovania.

Pani učiteľka doniesla svoj fotoalbum, ktorý žiakom sľúbila.

Úloha: Napíšte ešte niekoľko takýchto životných situácii na zavádzanie ŽZ zodpovednosť.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Dodržiavajú pri tom pravidlá v komunite:

·         Rozpráva jeden.

·         Používa dlhý hlas - taký, aby všetci dobre počuli.

·         Ostatní ho počúvajú, udržiavajú s hovoriacim očný kontakt.

Učiteľ sa opýta, či by deti vedeli k týmto vyjadreniam nájsť v pripravených symboloch - piktogramoch životných zručností - piktogram životnej zručnosti, ktorú žiaci uplatnili v týchto situáciách. Každý žiak prilepí vybraný piktogram k vyjadreniu, ktoré prečítal v komunite. Žiaci vyberajú z 3 druhov piktogramov - priateľstvo, zodpovednosť, iniciatíva – tie sú nakreslené na malých kartičkách vo väčšom počte.

Potom opäť prečítajú svoje vyjadrenie a prezentujú ho aj s vybraným piktogramom ŽZ.

Riadený rozhovor o zavádzanej životnej zručnosti zodpovednosť. Ako sa prejavuje v triede, v živote mimo triedy, v rodine, v obci. Ako to môžeme vidieť, čo je pritom počuť, ako sa cítime.

Premietnutie vybratého úryvku z filmu, kde postavy uplatnili zavádzanú životnú zručnosť zodpovednosť. (Napríklad film Winnetou - náčelník Apačov prejavil ŽZ zodpovednosť za svoj kmeň, keď sa snažil o uzatvorenie mieru s bielymi usadlíkmi.)

Úloha pri sledovaní filmu

Všímaj si, v akých situáciách postavy vo filme uplatnili životnú zručnosť zodpovednosť.

Nasleduje zdieľanie pozorovania a jeho reflexia v celej skupine.

 

Reflexia

-  Koho vyjadrenie ťa zaujalo?

-  Prečo si vybral práve situáciu, keď ..................................................................................... ,
ako uplatnenie ŽZ zodpovednosť?

-  Kedy si ty uplatnil tento týždeň ŽZ zodpovednosť?

 

Energizér

Žiaci stoja tesne vedľa seba v kruhu. Jeden žiak je v strede. Ich úlohou je žiaka v strede zachytiť, keď on padá. Žiaci v strede sa vymieňajú. Tento energizér možno robiť aj v trojici.

Reflexia po aktivite – Aké životné zručnosti ste v tejto aktivite museli použiť? Ako sa to prejavilo?

Samostatná práca

Za určený čas 10 minút nájsť v časopisoch aspoň jeden obrázok, ktorý vyjadruje zavádzanú ŽZ­zodpovednosť.

 

Prezentácia

Každý žiak krátko prezentuje svoj obrázok a nalepí ho na jeden zo štyroch A4 tak, aby na každom bol rovnaký počet obrázkov.

 

Skupinová práca

Vytvorenie skupín.

Cieľom je vytvoriť 4 skupiny po štyroch žiakoch. Skupinu vytvoria žiaci poskladaním slabík slova zodpovednosť.

Žiakom učiteľ pripevní na chrbát kartičky (16 žiakov - 4x so slabikou ZOD, 4x so slabikou PO, 4x so slabikou VED, 4x so slabikou NOSŤ).

Žiaci chodia, čítajú tichým hlasom kartičky na chrbte spolužiakov. Pýtajú sa žiaka, ktorého kartičku vidia, a čítajú napríklad:

„Som PO?“

Opýtaný žiak sa pozrie na chrbát pýtajúceho sa a odpovie buď Áno, alebo Nie – podľa toho, čo vidí na jeho chrbte. Ak Áno – tak sú už v skupine dvaja a hľadajú ďalších do štvorice.

Skupina si vyberie jeden z A4 papierov, pracovných listov, ktoré žiaci vytvorili lepením obrázkov. Vytvoria krátku dramatizáciu niektorej situácie na obrázku.

 

Ďalšou úlohou je pod všetky obrázky napísať prejav správania, keď sú ľudia zodpovední.

-  Je to aj spätná väzba, ako žiaci aktívne počúvali prezentácie práce svojich spolužiakov.

- Túto úlohu môžeme prepojiť aj s učivom slovenského jazyka, ak určíme kritériá, že napísané vyjadrenia musia byť bezchybne a pekne napísané.

Prezentácie práce skupín

Pred prezentáciou zadáme skupinám, ktoré sledujú prezentáciu konkrétnej skupiny, úlohy:

Čo vás v prezentácii skupiny zaujalo?

Čo by ste vy urobili inak?

Dodržali určené kritéria?

 

Po prezentácii každej skupiny vždy vyzveme ostatné skupiny, aby sa krátko vyjadrili k zadaným úlohám.

 

Záverečná reflexia

Koho by ste vo svojej skupine chceli oceniť a za čo?

Prejavil niekto vo vašej skupine ŽZ zodpovednosť a čím?

S ktorým obrázkom ste mali ťažkosti a prečo?

 

Hotové pracovné listy aj s popisom prejavu životnej zručnosti zodpovednosť vyvesíme v triede, aby žiakom pomáhali pri upevňovaní tejto životnej zručnosti. Vytvorili sme si tak opornú schému a žiaci sami prispeli k vytváraniu obohateného prostredia v triede.

 

Domáca úloha:

Žiaci majú na lepiacich kartičkách napísané 4 typy úloh na výber, z ktorej si každý žiak si vyberie úlohu ktorú zodpovedne splní:

- Nájdi aspoň 3 texty, kde je prejav životnej zručnosti ZODPOVEDNOSŤ.

-  Nájdi aspoň 3 pesničky, v ktorých je prejav životnej zručnosti ZODPOVEDNOSŤ.

-  Zisti názvy aspoň o 3 filmoch, v ktorých postavy prejavili životnú zručnosť ZODPOVEDNOSŤ.

-  Napíš aspoň tri prejavy zodpovednosti u dospelých ľudí v tvojom okolí.

 

Postupne sa každá životná zručnosť po jej zavedení upevňuje, a to rôznymi aktivitami.

-  Pomenovaním prejavu zodpovednosti učiteľom, ak ho žiak v triede (cielená reč), alebo aj mimo triedy uplatnil.

-  Pomenovaním prejavu zodpovednosti žiakmi (cielená reč), ak ho niektorý žiak v triede, alebo aj mimo triedy uplatnil.

-  Žiadať od žiakov zo strany učiteľa, aby pomenovali prejav – práve vtedy, ak žiak uplatnil zodpovednosť.

-  Poverovaním žiakov úlohami, za ktoré sú zodpovední.

-  Zbieraním hviezdičiek zodpovednosti.

Napríklad na postavičky chlapcov a dievčat so svojim menom si deti prilepujú získané hviezdičky za prejavy zodpovednosti. Týždenne si vyhodnocujú svoj pokrok.

-  Vyhlásením súťaže o najzaujímavejší piktogram k ŽZ ZODPOVEDNOSŤ.

-  Získaním certifikátu ŽZ ZODPOVEDNOSŤ, ak žiak túto ŽZ prejavuje v triede a splnil potrebné úlohy.

-  Navštíviť so žiakmi cielene vybrané divadelné predstavenie, kde táto životná zručnosť bude prezentovaná – napríklad zodpovednosť za naše životné prostredie. Napríklad: „NEPATRÍME NA SMETISKO“ a urobiť riadený rozhovor o obsahu divadielka so zameraním na ŽZ  zodpovednosť

-  Krátkou dramatizáciou vhodne vybraného textu, poviedky, básne.....

 

Spracovala: Vlasta Zajíčková, ZŠ Valča

design © Kolovratok