Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Životné zručnosti > Zavádzania životnej zručnosti zodpovednosť > Upevňovanie ŽZ - Okruhový piatok
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Upevňovanie ŽZ - Okruhový piatok

Integrovaný tematický blok Vysoko efektívneho učenia v 3. ročníku.

 

Scenár predstavuje integráciu učiva o vybraných slovách a upevňovanie sociálnych zručností v 3. ročníku. Je prvou časťou dňa, motiváciou k preberaniu elektrického obvodu.

Integrované učivo: vybrané slová, dátum, elektrický okruh, sociálne kompetencie/ životné zručnosti.

Názov: PAŤKOV OKRUHOVÝ PIATOK

Program dňa:

•       Komunita

•       Vyber si

•       Slovné úlohy ?

•       Desiata

•       Kto býva v žiarovke?

•       Elektrický obvod

•       Komix – Bezpečnosť pri práci s elektrinou

Žiaci si pred začatím vyučovania odpíšu program dňa, dátum a počasie do svojich Palubných denníkov.

Čo sa deje v triede pred komunitou:

-          Prečo Paťkov okruhový piatok? ( Patrik vyniká v práci s elektrickým obvodom, samostatne si vyrába rôzne prístroje.)

-          Čo nás dnes čaká ? – podrobné oboznámenie s programom dňa.

-          Dátum – práca s dátumom – vymýšľanie matematických príkladov napr. dátum 25.3.2011: 5­2 = 3, 3.5 =15 + 5 = 20 ....)

-          Hodnotenie životnej zručnosti ZODPOVEDNOSŤ

-           Vyhodnotenie týždňa (deti majú počas celého týždňa pridelenú nejakú činnosť napr. písať dátum, písať počasie, zotierať tabuľu, polievať kvety ...) – pokiaľ činnosť zodpovedne vykonávajú vyfarbujú si štvorčeky do obrázku kormidla (súvisí s celoročnou témou: Dobrodružná plavba objaviteľov – kormidlo pomáha udržiavať lodi správny sme, tak ako dodržiavanie sociálnych zručností a pravidiel nás vedie v živote správnou cestou smerom.)

KOMUNITA:

1)      Presun - rýchlo, potichu, s výrobkom a knihou do komunity – žiaci ukážu svoj výrobok, ktorý ich niečím zaujal, alebo ho sami vyrobili, alebo povedia niečo dôležité, čo sa im stalo, odprezentujú prinesenú knihu. Žiaci navzájom oceňujú INICIATÍVU, ktorú spolužiaci prejavili.

2)      Otázka do komunity: Čo si predstavíš, keď počuješ slovo OKRUH ? Pokiaľ majú rovnakú odpoveď ako spolužiak, spomenú jeho meno (...tak ako Miško... ) Snažia sa uplatňovať AKTÍVNE POČÚVANIE.

3)      Zhrnutie: OKRUH je aj slovný druh – podstatné meno. Nasleduje zopakovanie vedomostí o podstatných menách, spievanie piesne s pohybom o podstatných menách.

4)      Aktivita na trénovanie aktívneho počúvania: TRESKY – PLESKY – žiak tlieska a opakuje čo povedal spolužiak pred ním, plieska na kolená a hovorí vlastné slovo 2x.

a)      očný kontakt ( aktívne počúvanie) – hovoriť vlastné podstatné mená: Miško, Miško (plesk, plesk) – pozrie sa na Riška , Riško povie Miško, Miško (tlesk, tlesk) Riško, Riško (plesk, plesk) a pozrie sa na ďalšieho spolužiaka – ten zopakuje Riškovo meno a pridá svoje meno....

b)      všeobecné podstatné mená – hovoriť do kruhu a opakovať po spolužiakovi: pes, pes, mačka, mačka.... mačka, mačka, koberec, koberec....

5)      Pieseň s pohybom: Vybrané slová (vybral Paťko), spievajú a hýbu sa všetci.

Vyhodnotenie komunity do Palubného denníka. Odpoveď aspoň na dve otázky: Ako som počúval? Ako som sa cítil? Čo som sa naučil? Čo oceňujem?

Aplikačné úlohy - VYBER SI

Úlohy sú zamerané na vybrané slová a podstatné mená.

1)   Vymodeluj aspoň tri vybrané slová, ktoré pomenúvajú veci.

2)   Vypíš názvy zvierat z vybraných slov po R. Usporiadaj ich podľa abecedy.

3)   Vymysli aspoň dva rýmy na vybrané (príbuzné) slová, ktoré pomenúvajú jedlo.

4)   Zaspievaj a pohybom znázorni ľubovoľnú pieseň na vybrané slová, (pri prezentácii ti všetci pomôžeme).

5)   Zisti počet všetkých vybraných slov, ktoré pomenúvajú osoby. Porovnaj ich so počtom vybraných slov, ktoré pomenovávajú zvieratá. Ak ti zvýši čas, vymysli slovnú úlohu.

Postup pri spracovaní aplikačných úloh:

a.    Prečítanie a vysvetlenie aplikačných úloh.

b.    Pracuje sa vo dvojici, najviac v trojici.

c.     Dĺžka práce: kým sa presýpacie hodinky 3x presypú (7-8 minút).

d.    Čas na rozhodnutie sa - s kým budem spolupracovať, ktorú úlohu si vyberieme.

e.    Pozor na dĺžku hlasu. Používať krátky hlas.

f.     Vziať si potrebné pomôcky.

g.    Priebežne - pomáhať, usmerňovať, upozorňovať na plynúci čas

 Vyhodnotenie:

-       Prezentácia, predvedenie vypracovania úloh skupín, jednotlivcov v kruhu na koberci.

-       Oceňovanie pomocou pohybových, zvukových odmeniek (potleskov).

-       Vyhodnotenie práce do Palubného denníka (pečiatkou, smajlíkom).

-       Aplikačné úlohy, ktoré si deti nevybrali, vyriešime spoločne.

 

Spracovala: Oľga Kováčiková

design © Kolovratok