Homepage > Knižnica > Spolupráca s komunitou > Spolupráca s rodičmi
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Spolupráca s rodičmi

Škola ako otvorená učiaca sa organizácia

Spolupráca s rodičmi

 

ÚVOD

Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Ich súčasťou sú rodičia, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia. Často aj od ich vzájomných vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na svet. Ovplyvňujú jeho správanie, postoje, aj hierarchiu hodnôt. Predkladaný materiál poukazuje na nové možnosti kooperácie rodičov so školou, na spoluprácu pri riešení problémov, na priame zapájanie sa rodičov do vyučovania v triedach, na exkurziách a počas mimoškolských aktivít. Dôležité je aj spoločné zdieľanie radostí svojich detí a možnosť do určitej miery sa zúčastňovať na budovaní triedneho či školského spoločenstva.

Všetky námety a opísané aktivity sú zhrnutím skúseností škôl, ktoré pri výchove a vzdelávaní uplatňujú Vysoko efektívne učenie/ITV. Jeho hlavnou ideou je formovanie nielen múdreho, ale aj dobrého človeka. Jednotlivé aktivity školy zamerané na spoluprácu s rodičmi sú podrobnejšie charakterizované a doplnené praktickými ukážkami a fotografiami. Predkladaný materiál je tak veľmi dobrou a praktickou pomôckou pre všetkých, ktorí hľadajú nové spôsoby a nové cesty zbližovania sa školy a rodiny.

PhDr. Darina Gogolová

Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

čítať viac

design © Kolovratok