Homepage > Prípadové štúdie > SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, Poprad
testselector

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, Poprad

Nadväzuje na tradície overeného modelu Tatranskej alternatívnej školy, využíva metodiku  Vysoko-efektívne učenia podľa S. Kovalikovej. Poskytuje päťročné štúdium s bilingválnou formou vyučovania (slovensko - anglické vzdelávanie).  Pripravuje na štúdium na vysokých školách u nás i v zahraničí  (úroveň odbornej znalosti anglického jazyka - úroveň C1). Okrem získavania vedomostí je veľká pozornosť venovaná aj rozvoju osobnosti študentov, vytváraniu podporujúceho  prostredia pre učenie,  rozvoju vnútornej motivácie k učeniu sa, rozvoju zručností pre život v 21. storočí. Podporovaná  je tvorivosť, orginalita študentov aj pedagógov.

V  roku 2012 bola škola vybraná  do  programu  Innovative  Pathfinder  School v rámci  celosvetovej iniciatívy Microsoft Partners in Learning.

Hlavné oblasti inovácií

Sociálna klíma

Vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi sú založené na vzájomnom rešpekte, otvorenej komunikácii. Veľká pozornosť je venovaná vytváraniu  dôvery a partnerských vzťahov na všetkých úrovniach komunity školy. Cielene sú u študentov rozvíjané osobné a  sociálne zručností  - hlavne komunikačné, spolupráca,  zodpovednosť, kooperatívne riešenie konfliktov a ďalšie.  Uplatňovaný je  nedirektívny prístup,  empatia. Participatívne sú vytvárané so študentmi dohody o správaní v triedach.

Riadenie

Škola má participatívne spracovanú víziu a ciele školy.  Rozvoj a úlohy školy sa plnia hlavne na základe tímovej spolupráce  pedagógov. Pravidelne v škole prebieha autoevalvácia. Cielená pozornosť je venovaná  systému  poskytovania a vyžadovania spätnej väzby  na všetkých úrovniach.  Pedagógovia sa systematicky vzdelávajú v rámci systému vnútroškolského vzdelávania, pracujú podľa akčných plánov osobnostného rozvoja.  

Kurikulum

 Kurikulum je postavené na rozvíjaní stanovených  učebných osnov s cieľom zabezpečiť zmysluplnosť učenia sa. Využívaná je  tematická integráciu predmetov, vyučovanie  podľa celoročných tém, v tematických blokoch s možnosťou  výberu  aplikačných úloh pre rôzne typy inteligencie, spracovávanie vlastných projektov, ročníkových prác žiakmi k rôznym témam. Realizuje sa projekt  Tablety na vyučovaní . Vo veľkej miere vyučovanie  prebieha  v situáciách skutočného života.

Komnunita

Škola spolupracuje najmä s rodičmi, podnikateľskými subjektmi v regióne, neziskovými organizáciami z celého Slovenska. Profiluje sa ako regionálne vzdelávacie centrum  Asociácie S. Kovalikovej pre podporu pedagogických inovácií.

Hlavné otázky na zamyslenie,ktoré  si  škola položila:

1.       Ako zosúladiť požiadavky štátneho kurikula s víziou a so zameraním inovatívnej školy?

2.       Ako zvyšovať vnútornú  motiváciu u študentov?

3.       Ako motivovať rodičov k väčšiemu záujmu o dianie v škole?

4.       Aké sú efektívne nástroje získavania zdrojov na podporu inovácií  v škole?

 

Viac informácií o škole

lifeacademy.sk/gymnazium

design © Kolovratok