Homepage > Sebareflexia > Rozvoj pedagógov
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Rozvoj pedagógov

Sú vytvorené podmienky na zvyšovanie odborných a osobnostných kompetencií pedagógov.

Podrobná sebareflexia v oblasti rozvoja pedagógov obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,

  • možnosť výberu,

  • spolupráca,

  • spätná väzba,

  • obohatenie prostredia.

 

Označte, prosím, tie ukazovatele, ktoré možno pozorovať vo vašej škole. Prehľad, ktorý dostanete po vyplnení sebareflexie, ukazuje mieru uplatnenia jednotlivých princípov v rozvoji pedagógov školy.

 

Poznámka: Ak myšou prejdete nad otáznik pri jednotlivých ukazovateľoch, uvidíte opis ukazovateľa, ktorý vysvetľuje, čo sa týmto ukazovateľom myslí.

Skupina Otázka Odpoveď
zmysluplnosť a systémovosť 1. systém vnútorného vzdelávania pedagógov školy ?
2. viacfázový proces vzdelávania ?
3. vyučovací štýl všetkých učiteľov obsahuje základné prvky efektívneho učenia ?
4. samoštúdium pedagógov ?
5. zručnosti pedagógov pre pozitívne riadenie triedy ?
6. plány osobného rozvoja ?
7. najlepší osobný výkon ?
8. investície do vzdelávania pedagógov ?
možnosť výberu 1. výber osobných cieľov ?
2. postupnosť zavádzania inovatívnych prvkov do vyučovania ?
3. identifikácia vzdelávacích potrieb ?
4. výber pracovných tímov ?
5. v škole sú uplatňované rôzne vyučovacie štýly v súlade s víziou školy ?
spolupráca 1. zdieľanie skúseností, poradenstvo kolegov v triedach ?
2. zručnosti pedagógov pre kooperatívne učenie a spoluprácu ?
3. ročníkové, medziročníkové projekty ?
4. partnerstvá s profesijnými MVO ?
5. spolupráca pri tvorbe celoročných tém ?
spätná väzba 1. portfóliá pedagógov ?
2. podpora pedagógov manažmentom ?
3. pôsobenie externých a interných koučov a mentorov v škole ?
obohatenie prostredia 1. informačne podnetná a príjemná zborovňa ?
2. používanie "odbornej" terminológie ?
3. publikovanie skúseností v odborných publikáciách ?
4. prezentácie, výstupy vzdelávacích aktivít pedagógov ?
5. databázy metodických zdrojov ?
6. školský psychológ, špeciálny pedagóg v škole ?
V škole je realizovaný plán vnútorného vzdelávania, spracovaný na základe vzdelávacích potrieb pedagógov, uplatňované sú všetky 4 fázy procesu získavania nových odborných a osobných kompetencií.
Základom pre vzdelávanie pedagógov, získavanie a rozvoj nových kompetencií, je zisťovanie individuálnych vzdelávacích potrieb a spracovanie tréningového/rozvojového programu, ktorý zahŕňa okrem tréningov, workshopv, školení aj koučovanie a poskytovanie spätnej väzby na nové postupy a metódy vyučovania pri priamej práci s deťmi. Súčasťou rozvojového programu sú tiež pravidelné výmeny skúseností pedagógov.
Všetci pedagógovia absolvovali dostatočnú (základnú) prípravu pre uplatnenie základných prvkov efektívneho učenia v triede a dostávajú pravidelnú podporu pri ich implementácii v praxi. Základná príprava - základný tréning pre prácu s osobnými a sociálnymi kľúčovými kompetenciam, pre prácu s integrovaným kurikulom, so zložkami Vysoko efektívneho učenia a realizujú tiež svoj osobný akčný plán po tréningu.
Samoštúdium učiteľov je pravidelnou súčasťou ich celoživotného vzdelávania. Pravidelne zdieľajú poznatky a skúsenosti takto nadobudnuté s kolegami.
Všetci pedagógovia absolvovali tréning v metódach pozitívneho riadenia triedy a realizujú svoj osobný akčný plán po tréningu. Dostávajú pravidelnú podporu pri jeho implementácii v praxi. Pravidelne sa používajú metódy pozitívneho riadenia triedy - ranné stretnutia v kruhu, tvorba pravidiel triedy, reflexia, sebareflexia správania, písané postupy činností, podporovanie spoluzodpovednosti žiakov za svoje učenie, cielené rozvíjanie životných zručností sociálnych a osobnostných kompetencií, rozvoj sebaúcty.

Pedagógovia identifikujú sociálne a osobné kompetencie (OSK), na ktorých je potrebné v skupine pracovať spolu so žiakmi. V každej fáze procesu rozvíjania OSK dôsledne uplatňujú reflexiu a sebareflexiu. Iniciatívne vytvárajú vlastné aktivity na zavádzanie, upevňovanie a hodnotenie sociálnych a osobnostných kompetencií.
Plány osobného rozvoja sú základným nástrojom cieleného a systematického učenia a vzdelávania. Manažment uskutočňuje plánovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie osobných plánov. Pravidelne aspoň raz ročne, uskutočňuje priebežné (hodnotiace) rozhovory so zamestnancami.
Každý podáva najlepší možný osobný výkon. Pravidelné sú využívané sebahodnotiace listy a dotazníky. Prebiehajú pravidelné sebareflexie plnenia akčných plánov po tréningoch.
Investície do vzdelávania pedagogického zboru sú považované za dôležitú časť rozpočtu školy.
Každý člen spoločenstva sa podieľa na realizácii vízie školy, zdokonaľovaní školy. Učitelia majú definované ročné ciele, ktoré sa vzťahujú k naplneniu vízie školy.
Pedagógovia spolu s vedením školy cielene a plánovito pracujú s postupnosťou zavádzania prvkov efektívneho učenia v škole. Osobné ročné plány pedagógov obsahujú prvky z postupnosti zavádzania efektívneho učenia na základe výberu pedagógov.
Vzdelávacie potreby jednotlivcov sú definované na spoločných stretnutiach pedagógov a ich nadriadených. Popri tom sú uskutočňované prieskumy vzdelávacích potrieb na úrovni pracovných tímov alebo celej školy, ktoré zohľadňujú nové výzvy a ciele školy v nasledujúcom období. Výsledné plány osobného rozvoja (rozvojové plány) sú odsúhlasené všetkými zúčastnenými stranami.
Každý pedagóg pracuje aspoň v jednom tíme podľa vlastného výberu. Skúsení pedagógovia vedú pracovné tímy.
Na uplatňovanie rôznych vyučovacích štýlov sú definované hodnoty školy, na základe ktorých pedagógovia volia vhodné vyučovacie metódy a organizačné formy.
Funguje vzájomné učenie, zdieľanie skúseností, poradenstvo medzi pedagógmi, pozorovanie kolegov v triedach pri učení. Je podporované vytváranie partnerských dvojíc, poskytujúcich si otvorenú, priamu, konkrétnu a vyváženú spätnú väzbu, rady a podporu pri získavaní nových pedagogických kompetencií a riešení problémov.
Všetci pedagógovia (aj ďalší zamestnanci) absolvovali tréning v metodike vytvárania spolupracujúceho spoločenstva v triede (kmene) a tréningy spolupráce v tíme.
Tímy pedagógov úzko spolupracujú pri tvorbe ročníkových, medziročníkových, medzitriednych projektov (medziškolských, regionálnych, národných). Manažéri uplatňujú zručnosti riadenia tímov, vytvárajú podmienky pre prácu tímov, oceňujú spoluprácu pedagógov pri tvorbe projektov.
Škola spolupracuje s profesijnou MVO na fungovaní regionálneho vzdelávacieho centra v škole. V partnerskej spolupráci realizuje inovačné vzdelávacie aktivity pre pedagógov školy aj ďalších záujemcov priamo v škole.
Učitelia spoločne spracovávajú celoročnú tému pre daný ročník, ročníky. Koordinovane spracovávajú kľúčové učivo jednotlivých predmetov a spoločne vytvárajú kľúčové učivo hlavných podtém. Pravidelne sa informujú o priebehu realizácie. Striedajú sa v príprave aktivít.
Pedagógovia si vytvárajú svoje portfólo, ktoré obsahuje doklady o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, listy, spätné väzby od rodičov a detí, kolegov a pod.
Popri situačnej spätnej väzbe sa pravidelne poskytuje pozitívna aj negatívna spätná väzba na otvorenom vyučovaní, pri pravidelných návštevách manažmentu či supervízorov, koučov v triedach (napr. počas obchádzkového dňa). Nešetrí sa oceneniami.
V škole funguje koučovanie ako nástroj získavania a prehlbovania odborných a osobných kompetencií učiteľov aj manažérov, každý pedagóg má možnosť pracovať so svojím koučom (externým alebo interným). Noví začínajúci pedagógovia majú svojich mentorov z radov skúsených kolegov.
Miestnosť je zariadená a vybavená podobne ako školské triedy pre efektívne učenie. Poskytuje relaxačný kútik, knižnicu, tabule so zaujímavými informáciami, podnetmi pre učenie, príležitosťami pre oceňovanie. Slúži aj na stretnutia so žiakmi a rodičmi, alebo na stretnutia je vybavený iný priestor.
Všetci pedagógovia poznajú významy kľúčových pojmov efektívneho učenia a používajú rovnakú "odbornú" terminológiu.
Najlepšie skúsenosti pedagógov školy v podobe metodických postupov, pracovných listov, príručiek, celoročných tém sú publikované v metodických materiáloch, ktoré škola sama alebo s ďalšími partnermi vydáva.
Spoločné priestory obsahujú aj informácie, výstupy vzdelávacích aktivít pedagógov.
Sú vytvorené a pravidelne sa aktualizujú databázy metodických zdrojov, osvedčených metodických postupov, pracovných listov, zaujímavých aktivít.
V škole pracuje školský psychológ, špeciálny pedagóg (poskytuje poradenstvo učiteľom, deťom, rodičom).
Služby špecialistov sú dostupné všetkým, ktorí to potrebujú.
Špecialisti hľadajú riešenia spolu s pedagógmi, rodičmi, deťmi pri riešení problémov.
design © Kolovratok