Homepage > Knižnica > Rozvoj pedagógov
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Rozvoj pedagógov

Ako identifikovať, rozvíjať a merať schopnosti, zručnosti, kompetencie učiteľa?

Aké tréningy a druhy rozvoja sú potrebné?

Ako sa učitelia učia a ako vyučujú?
 

Učenie sa pedagógov znamená viac, ako len účasť na prednáškach, workshopoch či získavanie kreditov. Ide o vytvorenie prostredia, kde si učitelia môžu osvojovať tie kľúčové zručnosti pre život v 21. storočí, ktoré plánujú rozvíjať u svojich žiakov. Potrebujú pri tom neustály tréning, podporovaný spätnou väzbou a diskusiou o možných prístupoch.

Tejto oblasti sa zatiaľ v školách nevenuje dostatočná pozornosť, nie sú na ňu vyčlenené dostatočné kapacity ani finančné zdroje v rozpočtoch škôl. Práve táto oblasť významne prispieva k zmene kultúry školy.

Materiály oblasti slúžia na systematicú podporu profesného a osobnostného rastu pedagógov, spoluprácu a vzájomneú podporu pri učení sa a vyučovaní.

Zdôrazňované sú prvky:

  • odborný a osobnostný rozvoj,
  • koučing,  mentoring a podpora učenia,
  • vnútroškolské vzdelávanie,
  • prepojenie osobných cieľov a cieľov školy.

Keď ľudia učením dokážu meniť seba, svoje postoje, zručnosti a konanie, dochádza aj k zmene prostredia, organizácie.

Sebareflexia rozvoj pedagógov

Zoznam zdrojov:

Minimálny program pedagóga

Obsah tréningov

Osobné plány rozvoja

Postupnosť zavádzania VEU

Požiadavky na I. úroveň VEU

Zoznam zdrojov

Sebareflexia pedagóga - bezpečné prostredie

Sebareflexia pedagóga - zmysluplný obsah

Sebareflexia pedagóga - možnosť výberu

Sebareflexia pedagóga - zážitky reálneho sveta

 

design © Kolovratok