Homepage > Workshopy > Prehľad workshopov
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Prehľad workshopov

STRATEGICKÉ WORKSHOPY
Workshop 1: Plánovanie a zapojenie zainteresovaných strán
Workshop je dôležitý na zabezpečenie podpory pre inovácie od všetkých zainteresovaných strán. Tento workshop podporuje diskusiu o tom, čo sa rozumie pod pojmom inovácia, zapája do procesu zainteresované strany a vytvára akčný plán na riadenie procesu zmeny.

Workshop 2: Vytváranie spoločnej vízie
Workshop podporuje zdokonalenie alebo tvorbu jasnej a konkrétnej spoločne zdieľanej vízie. Vytvára rámec pre inovácie a pomenováva súbor predpokladov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vašu víziu.


WORKSHOPY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ZRUČNOSTÍ
Tvorba vízie: Fullanov model zmeny
Čas: 3 hodiny. Workshop poskytuje pohľad do základných podnetov na zmeny.

Tento workshop by sa mal odohrať v prvotných fázach inovatívneho procesu, pretože pomáha pri budovaní vízií do budúcnosti. Napomáha pri plánovaní a rozvoji pilotných projektov za pomoci techník z ostatných workshopov.

Tvorba vízie: PMZ model
Čas: 3 hodiny. Tento workshop povzbudzuje účastníkov myslieť mimo zabehnutých koľají formou diskusie o inovatívnych scenároch.

Tento workshop možno použiť za rozličných okolností a v rôznych súvislostiach. Ak pochopíte PMZ metódu, skúste ju aplikovať aj na iné situácie. Je to tiež dobrý spôsob na podporu kritického myslenia študentov.
 
Tvorba vízie: Metóda scenárov
Čas: 4 hodiny a 45 minút. Workshop zahŕňa nástroje na podporu a rozvoj myslenia o budúcnosti.

Scenáre sa v podnikaní využívajú na plánovanie alternatívnych vývojov v budúcnosti. Je to spôsob budovania vízie pomocou kreatívneho myslenia a úvah o tom, čo sa dá dosiahnuť. Toto je príležitosť „stavať vzdušné zámky“

Tvorba vízie: Mapa zainteresovaných ľudí
Čas: 2 hodiny. Workshop obsahuje jednoduché stratégie na zapojenie zainteresovaných ľudí do procesu zmeny.

Vízie nemožno vytvárať a dosahovať samostatne, v izolácii. Včasná identifikácia a zapojenie kľúčových ľudí sú zásadné. Niektorí ľudia môžu poskytnúť priamu pomoc, ostatní môžu byť len súčasťou komunikačnej slučky.

Riadenie zmeny: Šesť  klobúkov myslenia
Čas: 2 hodiny. Workshop podporuje kritické myslenie a rozoberá myšlienky projektov z rôznych uhlov pohľadu.

Táto jednoduchá a zábavná metóda umožňuje účastníkom pozrieť sa na problémy z netradičných perspektív. Táto technika pridáva plánovaciemu procesu hĺbku, pretože zabezpečuje preskúmanie všetkých možností a je výborným nástrojom pre kritické myslenie študentov.
 
Stratégie plánovania projektov: Technika Rybej kosti
Čas: 2 hodiny. Workshop predstavuje jednoduchú vizuálnu metódu na identifikáciu základných zložiek projektu a kritických prvkov.

Táto aktivita je jednoduchou vizuálnou metódou, ktorou možno identifikovať súčasti projektu a kritické prvky. Predchádza workshopu s názvom „Matica priorít“ a je kľúčovým prvkom plánovania projektov a ich úspešnej implementácie.
 
Stratégie plánovania projektov: Matica priorít
Čas: 2 hodiny. Tento workshop poskytuje nástroj na zaznačenie požadovaných aktivít dôležitých pre úspešnosť projektu, ich posúdenie a stanovenie priorít.

Workshop by mal nasledovať po aktivite Analýza metódou rybej kosti. Zložky projektu identifikované v predchádzajúcej aktivite sa budú používať pri tomto workshope. Cieľom v tejto fáze je minimalizovať diskusie a doladiť detaily.

Riadenie zmeny: Knosterov model
Čas: 2 hodiny. Workshop sa zaoberá niektorými kľúčovými prvkami úspešnej implementácie projektov.

Knosterov  model je jednoduchý a efektívny. Spätnú väzbu a strategické výstupy nezaťažujte zbytočnými detailami. Najprv zvažujte reakcie v ideálnom svete a potom zopakujte proces v realistickejšom kontexte. 

design © Kolovratok