Homepage > Knižnica > Kurikulum

Kurikulum

Ako podnietiť štúdium riadené študentom ?

Aké učebné štýly využívať?
Ako rozvýjať obsah?
Aké efektívne metódy využiť?
Ako vytvoriť vzdelávací program?

Vyučovanie vo väčšine krajín má didaktický základ v odovzdávaní vedomostí. Dôležitú úlohu pri učení hrá memorovanie. Školy sa riadia záväznými výkonovými a obsahovými štandardmi. Malá pozornosť je venované motivácii k učeniu a zručnostiam potrebným pre úspešný život.

Oblasť kurikula sa týka poslania školy - efektívne učiť to, čo je pre život potrebné, vychovávať zodpovedných občanov. Materiály tejto časti sa týkajú vyučovacieho obsahu, štýlu učenia v škole, foriem, organizácie i metód vyučovania a učenia sa, prepojenie učenia so spoločenskými procesmi, životom komunity, s pedagogickou teóriou a inovatívnou pedagogickou praxou. Hlavnými prvkami sú:

  • kľúčové kompetencie - zručnosti potrebné pre život v 21. storočí,

  • zmysluplné vyučovanie a učenie sa v súvislostiach,

  • hodnotenie a sebareflexia žiakov,

  • inovatívne využitie IKT.

Vedomosti o princípoch efektívneho učenia, pochopenie významu podporujúceho prostredia pre učenie, tvoria základ postupnej a systematickej zmeny vyučovania, učenia sa a hodnotenia a sebahodnotenia v triedach či školách.
 

Sebareflexia kurikulum

application/pdf  Efektívne učenie podmienky

application/pdf  Efektívne učenie zložky

 

Zoznam zdrojov:

Učíme sa doma

O kurikule

Profilácia školy prostredníctvom kurikula

Integrácia učiva

Kľúčové učivo

Spolupracujúce učenie

Tvorba aplikačných úloh

Pomáhajúce postupy

Integrovaný tematický blok

Príklady integrácie kurikula  I.stupeň

Príklady integrácie kurikula  II.stupeň

Mediálna výchova

Sociálno - finančná gramotnosť

Ukážky celoročných tém

Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu

Hodnotenie posúdenie

Zoznam zdrojov

application/pdf  Zmysluplný_obsah_zložka VEU.pdf

design © Kolovratok