Homepage > Knižnica > Kurikulum > Mediálna výchova

Mediálna výchova

Vo veku informačno - komunikačných technológií (IKT) potrebuje človek na ich využitie a zvládnutie  „vedľajších účinkov“  rôzne  vedomosti, zručnosti,  schopnosti. Okrem zaobchádzania s prístrojmi a  IKT je  dôležitá schopnosť samostatnej zodpovednej komunikácie so svetom – zachovanie  dôveryhodnosti, zdvorilosti, miery intimity. Potrebujeme kritické  myslenie -  schopnosti hodnotiť obsah informácií, filtrovať, overovať  ich pravdivosť, posúdiť príčiny a dôsledky. Riešenie nových situácií a výziev  je ťažké zvládnuť bez tvorivosti,  iniciatívy konať  a hlavne primeranej  sebaúcty.  Práve tá poskytuje najúčinnejšiu ochranu pred nepriaznivými vplyvmi v mediálnej dobe. Sebaúctu detí, mladých ľudí môžu  významne podporiť schopnosti dospelých rešpektujúco komunikovať s deťmi, mladými ľuďmi,  zmysluplnosť  preberaných tém  vo vyučovaní a možnosť výberu pri učení (sa).

Práve tieto kvality rozvíjajú integrované tematické bloky pre mediálnu výchovu. Vznikli na základe spolupráce Asociácie S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a Nadácie pre deti Slovenska, v rámci projektu:  "Mediálna výchova a ochrana detí pred nevhodným obsahom". Projekt podporuje Nadácia Orange.

Bloky sú spracované metodikou Vysoko efektívneho učenia podľa S. Kovalikovej. Využívajú  sa ako študijný materiál pre účastníkov tréningov -  pedagógov ZŠ, SŠ,  rodičov, pracovníkov MVO, vo vzdelávacích programoch o mediálnej výchove.

Prostredníctvom zážitkového učenia  spolu s pedagógmi, rodičmi pracovníkmi MVO hľadáme odpovede na otázky:

Ako rozvinúť u detí schopnosti zmysluplne využívať príležitosti IKT,  orientovať sa vo virtuálnom svete,  empaticky, iniciatívne, zodpovedne konať?

Ďalšie podnety k mediálnej výchove možno nájsť aj na www.oskole.sk

Mediálna kompetencia

design © Kolovratok